Η επίδραση των αναπτυξιακών νόμων στη Θράκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The impact of developmental laws at Thrace
Η επίδραση των αναπτυξιακών νόμων στη Θράκη

Γλάνια, Μαρία Κωνσταντίνου

Οι αναπτυξιακοί νόμοι που θεσπίστηκαν κατά καιρούς στην Ελλάδα, είχαν ως σκοπό τη δημιουργία ανάπτυξης και την τόνωση του παραγωγικού ιστού κυρίως στην περιφέρεια. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκτιμήσει την επίδραση των νομοθετημάτων αυτών στην ιδιαίτερη και χαρισματική περιοχή της ακριτικής Θράκης από όπου η υπογράφουσα κατάγεται, αλλά και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την
The developmental laws that were occasionally established in Greece, had as aim the creation of growth and the reinforcement of productive web mainly in the region. Aim of the present study is to appreciate the effect of these statutes in the particular and charismatic region of border Thrace where the writer comes from, and also the export of useful conclusions on the growth and the prospects of region. Thrace during the last decades constituted a region in which were directed the public policies of growth. The effected growth in region as well as her future prospect, it is useful that was analyzed in reference to the economic environment. Thus, initially the region and all factors that contribute in her economic prosperity are examined. Afterwards the most recent developmental laws that contributed considerably in the growth of Thrace and also their results in the region are examined. The estimate of results of developmental laws in the region of Thrace,results with treatment of recorded elements from the region of Eastern Macedonia Thrace and the Regional Fund of Growth in Komotini, as well as from the Industrial Chambers of prefectures of Evros, Rodopi and Xanthi.In the end of the study useful conclusions and proposals are concluded, with regard to the success of developmental laws in Thrace and the general future development of this sensitive region.
ανάπτυξη και τις προοπτικές της περιοχής. Η Θράκη τις τελευταίες δεκαετίες αποτέλεσε περιοχή στην οποία προσανατολίστηκαν οι δημοσιές πολιτικές ανάπτυξης. Η επιφέρουσα ανάπτυξη στην περιοχής καθώς και η μελλοντική προοπτική της, είναι χρήσιμο να αναλυθούν με αναφορά στο οικονομικό περιβάλλον της. Έτσι αρχικά εξετάζεται η περιοχή κι όλοι παράγοντες που συντελούν στην οικονομική της ευημερία. Στη συνέχεια εξετάζονται οι πιο πρόσφατοι αναπτυξιακοί νόμοι που συνέβαλαν σημαντικά την ανάπτυξη της Θράκης και εξετάζονται τα αποτελέσματικότητα τους στην περιοχή. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών νόμων στην περιοχή της Θράκης, προκύπτει με επεξεργασία των καταγεγραμμένων στοιχείων από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στην Κομοτηνή, καθώς και από τα Βιομηχανικά Επιμελητήρια των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.Στο τέλος διατυπώνονται χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με την επιτυχία των αναπτυξιακών νόμων στη Θράκη και τη γενική μελλοντική ανάπτυξη της ευαίσθητης αυτής περιοχής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Thrace
Αναπτυξιακοί νομοί
Θράκη
Development laws

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-24T08:25:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)