Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη του δήμου Καλαμαριάς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Traffic and parking management in the seaside zone of the minicipality of Kalamaria
Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη του δήμου Καλαμαριάς

Αλεξανδρή, Ευγενία Σωκράτη

Η επιτυχία της λειτουργίας ενός συστήματος Μεταφορών εξαρτάται από την δυνατότητα του να μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων , των εργαζομένων και των επισκεπτών μιας περιοχής με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Επιδιώκεται μια κατάσταση ισορροπίας μεταξύ στην προσφορά και στη ζήτηση για μετακινήσεις. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν πίσω από την ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στο σύστημα μεταφορών σήμερα γίνεται σε διεθνή κλίμακα με μια έντονη προσπάθεια της Διαχείρισης της Κυκλοφορίας και της Στάθμευσης. Κεντρικός στόχος της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η αποτύπωση και περιγραφή των υφιστάμενων συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης και η αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Μαρίνας Αρετσούς. Επίσης εντοπίστηκαν τα βασικά προβλήματα που οφείλονται κύριως στον μεγάλο όγκο επισκεπτών στην περιοχή με σκοπό την διασκέδαση και διατυπώθηκε μία σειρά προτάσεων για την άμβλυνση των προβλημάτων σε συνάρτηση με τρία μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης για την υπό εξέταση περιοχή. Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στο αντικείμενο της Μελέτης, επίσης παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται η έννοια της Προσπελασιμότητας, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την Προσπελασιμότητα, οι πιθανές στρατηγικές βελτίωσης της Προσπελασιμότητας. Επίσης παρουσιάζεται το Περιεχόμενο και οι βασικοί στόχοι των Κυκλοφοριακών Μελετών, οι κύριοι άξονες της Πολιτικής Στάθμευσης και η Μεθοδολογία και οι επιμέρους έρευνες συλλογής στοιχείων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την Μελέτη Περίπτωσης, τα γενικά συμπεράσματα και τις προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται η περιοχή μελέτης, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των χρήσεων γής, η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών στην περιοχή , η πραγματική κυκλοφοριακή φόρτιση και το επίπεδο εξυπηρέτησης του εξεταζόμενου δικτύου, η προσφορά θέσεων και χώρων στάθμευσης, η περιγραφή των υφιστάμενων ρυθμίσεων, η υφιστάμενη χρήση χώρων και θέσεων στάθμευσης, το ισοζύγιο στάθμευσης. Επίσης γίνεται μια αναδρομή στις Κυκλοφοριακές Μελέτες για την περιοχή και συγκρίνονται τα αποτελέσματα τους. Τέλος προτείνονται κάποιες επεµβάσεις οι οποίες βασίζονται στην αναβάθµιση του συστήµατος µεταφορών της ευρύτερης περιοχής της Μαρίνας Αρετσούς για τρία πιθανά σενάρια ανάπτυξης.
The success of a transport system depends on its ability to serve the needs of the population, of the workers and the visitors of a region in the most efficient way. It is aimed to develop a balance between supply and demand in transport. The problems that derive from the imbalance between supply and demand in the transport system are nowadays dealt with at an international scale by a strong effort on traffic and parking management. The core objective of the present research has been the representation and description of the present traffic and parking conditions and the assessment of the function of the transport system in the wider area of the Marina of Aretsou. Τhe basic problem of the examined area is mainly due to the large amount of visitors coming to the region for recreational purposes A series of proposals were made in order to ease off the problems in connection with three future growth scenarios for the region The present thesis is divided into two parts. The first part refers to the topic of the Study. Also, the theoretical background is presented in detail. In particular, the concept of accessibility is defined; a reference is made on the general factors that affect accessibility as well as on the various ways to improve it. Moreover, the content and the basic aims of Traffic Studies, the key pillars of the Parking Policies as well as the methodology and the separate data collection studies are presented. The second part includes the Case Study, the general conclusions and the proposals. In particular, the domain of study is defined. Moreover, there is a presentation of the features of land uses as well as of the transport system in the region. The actual traffic congestion, the level of services of the network being researched as well as the availability of parking spaces and car parks is also presented. Also, the existing regulations concerning parking, the existing use of parking spaces and the balance between supply and demand are described.. Retrospection on the Traffic Studies for the region is also carried out and their results are compared. Finally, some interventions are proposed in order to upgrade the transport system in the wider region of the Marina of Aretsou, regarding the three proposed growth scenarios.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαχείριση κυκλοφορίας
Parking management
Διαχείριση στάθμευσης
Traffic management

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2010-01-05T09:04:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)