Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων/προσόντων για οικονομικούς μετανάστες/στριες στον αγροτικό χώρο: Η περίπτωση της Θεσσαλίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων/προσόντων για οικονομικούς μετανάστες/στριες στον αγροτικό χώρο: Η περίπτωση της Θεσσαλίας

Κούντιος, Γ.
Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Αφροδίτη
Αρβανιτίδης, Γ.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μ ια προσπάθεια διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των οικονο μ ικών μ εταναστών / στριων που εργάζονται σε γεωργικές εκ μ εταλλεύσεις περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας . Για τις ανάγκες της έρευνας χρησι μ οποιήθηκαν τόσο πρωτογενή , όσο και δευτερογενή στοιχεία . Τα δευτερογενή αφορούσαν στατιστικά στοιχεία για τους Νο μ ούς Καρδίτσας , Τρικάλων , Λάρισας και Μαγνησίας . Όσον αφορά στα πρωτογενή δεδο μ ένα , η συγκέντρωσή τους πραγ μ ατοποιήθηκε , αρχικά , μ ε τη χρήση Ερωτη μ ατολογίων Ποιοτικής Έρευνας ( συνέντευξη σε focus group), ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η ποσοτική έρευνα η οποία πραγ μ ατοποιήθηκε μ ε τη βοήθεια ενός πλήρως δο μ η μ ένου ερωτη μ ατολογίου , το οποίο συντάχθηκε μ ε βάση τα αποτελέσ μ ατα της ποιοτικής έρευνας και εφαρ μ όστηκε καταρχήν πιλοτικά και στη συνέχεια σε δείγ μ α 120 ατό μ ων που προήλθε από τον πληθυσ μ ό των οικονο μ ικών μ εταναστών / στριών της περιοχής . Τα αποτελέσ μ ατα της έρευνας είναι πολλά και ενδιαφέροντα , ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη της αυξη μ ένης ανάγκης αλλά και της επιθυ μ ίας της ο μ άδας - στόχου για κατάρτιση σε θέ μ ατα που σχετίζονται μ ε τις γεωργικές εργασίες στους εν λόγω νο μ ούς , μ ε σκοπό την απόκτηση επαγγελ μ ατικών δεξιοτήτων / προσόντων ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας στον αγροτικό χώρο

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Οικονο μ ικοί μ ετανάστες / στριες , γεωργική εκπαίδευση / κατάρτιση , έλλει μμ α εκπαίδευσης , εκπαιδευτικές ανάγκες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2006
2013-12-17T13:22:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.): Η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις νέες προκλήσεις του αγροτροφικού συστήματος, [2006]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)