Βιολογική αντιμετώπιση τριών φυλών του Colletotrichum lindemuthianum με τα ριζοβακτήρια Pseudomonas chlororaphis PCL1391 και Pseudomonas fluorescens WCS365.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Βιολογική αντιμετώπιση τριών φυλών του Colletotrichum lindemuthianum με τα ριζοβακτήρια Pseudomonas chlororaphis PCL1391 και Pseudomonas fluorescens WCS365.

Καδογλίδου, Κ.
Τζαβέλλα - Κλωνάρη, Κατίνα
Λαγοπόδη, Αναστασία
Μπάρδας, Γ. Α.

Ο φυτοπαθογόνος μύκητας Colletotrichum lindemuthianum αποτελεί το αίτιο της ανθράκωσης, μιας από τις καταστρεπτικότερες ασθένειες της καλλιέργειες του φασολιού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα βακτηριακά στελέχη Pseudomonas chlororaphis PCL1391 και P. fluorescens WCS365, δοκιμάσθηκαν in planta εναντίον τριών φυλών του C. lindemuthianum (φυλή 2, 6 και 22). Το βακτήριο Pseudomonas chlororaphis PCL 1391 προώθησε την ανάπτυξη των μετρήσιμων βιολογικών χαρακτηριστικών των φυτών τόσο παρουσία όσο και απουσία των φυλών του φυτοπαθογόνου παράγοντα. Τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο θεαματικά στην περίπτωση της συνδυασμένης εφαρμογής των δύο βακτηριακών στελεχών. Η εφαρμογή του PCL 1391 είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της δριμύτητας της προκαλούμενης ασθένειας, ενώ δεν παρουσίασε στατιστικώς σημαντικές διαφορές με τη συνδυασμένη εφαρμογή με το WCS365. Τα PCL1391 και WCS365 φανέρωσαν υψηλότατη ικανότητα αποίκησης του ριζικού συστήματος του φασολιού. Παράλληλα, όμως, η συνδυασμένη εφαρμογή τους είχε σαν αποτέλεσμα μειωμένο αριθμό βακτηριακών κυττάρων στα ακραία μεριστώματα των ριζών καθώς και μείωση του αριθμού των κυττάρων του WCS365. Τα in vitro πειράματα φανέρωσαν ότι η εφαρμογή του PCL1391, μεμονωμένη και σε συνδυασμό με το WCS365, μείωσε την ανάπτυξη των αποικιών, τη σποροποίηση και την βλαστικότητα των κονιδίων των τριών φυλών του φυτοπαθογόνου. Αντιθέτως, το WCS365 δεν φάνηκε να επηρεάζει κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Συμπεραίνεται ότι η παραγόμενη από το PCL1391 ουσία phenazine–1–carboxamide αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα, στον οποίο οφείλεται η in vitro αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου στελέχους. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση επιβεβαιώθηκε από την απουσία μυκηλιακής ανάπτυξης, παρουσία της συγκεκριμένης ουσίας, σε πλάκες χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας, οι οποίες ήταν εμβολιασμένες με κονίδια των τριών φυλών του φυτοπαθογόνου παράγοντα.
Colletotrichum lindemuthianum is the causal agent of anthracnose one of the most important diseases of bean worldwide. Pseudomonas chlororaphis PCL1391 and P. fluorescens WCS365, were tested in planta against three C. lindemuthianum races. Pseudomonas chlororaphis PCL 1391 in the absence as well as in the presence of the pathogen promoted several plant growth characteristics. The promoting effect was greater regarding certain growth characteristics when this strain was tested in combination with P. fluorescens WCS365. Treatment with P. chlororaphis PCL1391 resulted in best biocontrol of anthracnose. The combined bacterial treatment did not differ from the treatment with P. chlororaphis PCL1391 alone. Colonization experiments showed that P. chlororaphis PCL1391 and P. fluorescens WCS365 are excellent colonizers of bean roots. However, their combined treatment resulted in increased concentration of the total bacterial population on the root tips and reduction of the P. fluorescens WCS365 population. In vitro experiments showed that Pseudomonas chlororaphis PCL1391 reduced pathogen’s growth, sporulation and conidial germinability. Similar results were obtained when both bacteria were used in combination. In contrast, P. fluorescens WCS365 did not affect any of these characteristics. It was assumed that phenazine–1– carboxamide produced by P. chlororaphis PCL1391 was the crucial factor for the in vitro activity of this strain. This hypothesis was confirmed by absence of fungal growth over phenazine–1–carboxamide on a TLC plate seeded with C. lindemuthianum spores.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2013-12-17T13:22:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

, [2008] p.187

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)