Παράλληλη Στήριξη στο Δημοτικό Σχολείο: οι απόψεις των εκπαιδευτικών που την υλοποιούν και των εκπαιδευτικών της τάξης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παράλληλη Στήριξη στο Δημοτικό Σχολείο: οι απόψεις των εκπαιδευτικών που την υλοποιούν και των εκπαιδευτικών της τάξης

Ευδωρίδου, Ελένη Νικολάου

Η έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αποτελεί μετεξέλιξη της ιδέας της ένταξης και απάντηση στην αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής ενταξιακών προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια , στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, που δεν κατάφεραν να ενσωματώσουν ουσιαστικά τον μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση (Γεωργιάδη, Κουρκουτάς, & Καλύβα, 2007). Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς την ένταξη/συμπερίληψη όλων των παιδιών στην τάξη. Κάποιοι τη θεωρούν ευεργετική πιστεύοντας ότι η συμμετοχή σε κοινότητες αποτελεί προϋπόθεση για μάθηση και ανάπτυξη. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι η συμμετοχή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τυπικές τάξεις πιθανώς είναι επωφελής για την κοινωνική τους ζωή, αν το ενδιαφέρον για τη μάθηση είναι δευτερεύον. Υπάρχουν κι αυτοί που εκφράζουν την άποψη ότι συμμετέχοντας οι συγκεκριμένοι μαθητές στην τυπική τάξη παραμελούνται άλλες πιο ειδικές τους ανάγκες (Hansen, 2012). Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η συγκριτική διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Α/θμιας γενικής τάξης και Παράλληλης Στήριξης για τη χρησιμότητα (μαθησιακή και κοινωνική) του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης σε συγκεκριμένους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, που φοιτούν στις τάξεις τους στο γενικό δημοτικό σχολείο.
The concept of inclusive education is an evolution of the idea of integration and a response to the inefficiency of applying, in Greece and abroad, accession programs in recent years were unable to effectively integrate the student with special educational needs into the main education (Georgiadis, Kourkoutas & Kaliva, 2007). The teachers themselves seem to have different views on the integration/inclusion of all children into the class. Some consider it beneficial taking the view that the participation in communities constitutes a prerequisite for learning and development. Others believe that the participation of children with special educational needs in common classes is probably beneficial to their social life, in cases where the interest in learning is secondary. There are those who are of the opinion that by such participation in common classes other more special needs of those students are being neglected (Hansen, 2012). The objective of this research is the comparative investigation of the views of the first level education standard class’ and Parallel Support teachers as regards the (learning and social) use of the Parallel Support institution for certain pupils with special educational needs or disabilities, who attend their classes in a common primary school.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης
school performance
κοινωνικές δεξιότητες
students with special educational needs
Parallel Support teachers
σχολική επίδοση
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
social skills

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-09-26T11:01:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)