Το πλήθος: Κοινωνικοχωρική ανάλυση και Χωρική απεικόνιση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Το πλήθος: Κοινωνικοχωρική ανάλυση και Χωρική απεικόνιση

Τσακαλακίδου, Ιωάννα

Trying to correlate the concept of the crowds either with of human concentrations or human flows and the concept of space in which it operates, will be applied in limited literature research. In the existing literature the behavior of the crowd and the concept of space have been extensively analyzed but few studies have been presented for the combination of both. Therefore this paper presents a series of earlier studies concerning the crowd behavior in order to reach a number of more contemporary views. In the following the apposition of the spatial characteristics that influence the size and behavior of crowds and the analysis of its characteristics effect on space are being analyzed. Finally means and techniques are being studied referring to crowd imaging techniques in various situations whether it occurs as flows or in the form of concentrations.
Η προσπάθεια συσχέτισης του πλήθους, είτε αυτό εντοπίζεται με τη μορφή ανθρώπινων συγκεντρώσεων ή ροών, με την έννοια του χώρου στον οποίο αυτό δραστηριοποιείται βρίσκει αντίκρισμα σε περιορισμένη βιβλιογραφία. Στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει αναλυθεί εκτενώς η συμπεριφορά του πλήθους και η έννοια του χώρου αλλά λίγες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για το συνδυασμό και των δύο. Στην παρούσα εργασία επομένως, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά το πλήθος και τη συμπεριφορά του για να καταλήξουμε σε ορισμένες πιο σύγχρονες απόψεις. Ακολούθως πραγματοποιείται η παράθεση των χαρακτηριστικών του χώρου που επηρεάζουν το πλήθος και η ανάλυση των χαρακτηριστικών του πλήθους σχετικά με το χώρο. Τελικά μελετώνται μέσα και τεχνικές απεικόνισης του πλήθους σε διάφορες συνθήκες είτε αυτό εμφανίζεται με τη μορφή ροών ή με τη μορφή συγκεντρώσεων.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

πλήθος
spatial characteristics
συμπεριφορά πλήθους
απεικόνιση πλήθους
χωρική συσχέτιση
crowd
crowd behavior
χωρικά χαρακτηριστικά πλήθους
spatial correlation
crowd imaging

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-09-30T10:10:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)