Χρονική σύμπτωση ποινής και προσωρινής κράτησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Χρονική σύμπτωση ποινής και προσωρινής κράτησης

Δασόπουλος, Αθανάσιος Ιωάννη

The aim of this study was to examine the question of coincidence in time to perform the same person one sentence custodial and one judicial crisis imposed temporary custody. The key element of this work was the interpretation of Articles 87 of the Penal Code Law and 5 of the Law 1128/1981, through various theoretical and jurisprudential trends. Particularly highlighted the consistent position of jurisprudence that in case of overlapping time temporary custody with time serving penalty for another crime, not be treated as year temporary detention time which coincides with that of the enforcement of a sentence, while further developed and the arguments of the minority view that advocates temporal coincidence temporary detention and punishment. Two particular issues that we addressed are first, whether the application of the provision of article 5 of the Law 1128/1981 requires undo an irrevocable judgment at first instance or can be applied in cases where appellate court decision invalidated and secondly, whether the provision of article 5 of the Law 1128/1981 applies only in cases where there is identity of the act imposing temporary custody and act for which the same person, convicted and ultimately the conviction set aside, or, conversely, if the scope of the provision is extended and in cases where temporary custody was imposed for an act, while the overturned conviction, which suspended the temporary detention for another practice.
Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσουμε το ζήτημα της χρονικής σύμπτωσης εκτέλεσης κατά του ίδιου προσώπου μίας καταδικαστικής απόφασης στερητικής της ελευθερίας και μίας δικαιοδοτικής κρίσης που επιβάλλει προσωρινή κράτηση. Βασικοί άξονες της εργασίας ήταν η ερμηνεία των άρθρων 87 Π.Κ και 5 ν. 1128/1981, μέσα από τις διάφορες θεωρητικές και νομολογιακές τάσεις. Ιδιαίτερα τονίστηκε η πάγια θέση της νομολογίας ότι σε περίπτωση συμπτώσεως του χρόνου προσωρινής κράτησης με το χρόνο έκτισης ποινής που επιβάλλεται για άλλο έγκλημα, δε λογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης ο χρόνος που συμπίπτει με εκείνον της εκτίσεως ποινής, ενώ επιπλέον αναπτύχθηκαν και τα επιχειρήματα της μειοψηφούσας άποψης που τάσσεται υπέρ της χρονικής σύμπτωσης προσωρινής κράτησης και ποινής. Δύο ειδικότερα ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε είναι πρώτον, αν η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 ν.1128/1981 προϋποθέτει αναίρεση ανέκκλητης πρωτόδικης απόφασης ή μπορεί να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις όπου αναιρείται απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και δεύτερον, αν η διάταξη του αρ. 5 ν. 1128/1981 εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ταυτότητα της πράξης για την οποία επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση και της πράξης για την οποία, το ίδιο πρόσωπο, καταδικάστηκε και τελικά η καταδικαστική απόφαση αναιρέθηκε, ή, αντίθετα, αν το πεδίο εφαρμογής της διάταξης επεκτείνεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσωρινή κράτηση επιβλήθηκε για μία πράξη, ενώ η αναιρεθείσα καταδικαστική απόφαση, η οποία ανέστειλε την προσωρινή κράτηση, αφορά μία άλλη πράξη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Temporary coincidence
Ποινή
Προσωρινή σύμπτωση
Penalty

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-03T06:41:07Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)