Μελέτη της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Μελέτη της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης

Μπελιμπασάκης, Μιχαήλ Εμμανουήλ

Τhe subject of this Thesis, is the study of the traffic in the area of the center of Thessaloniki via microscopic simulation using Aimsun Software. It is basically about an educational study of the traffic includes apart from the simulation of the “do nothing” scenario, the examination of a series of scenarios that consist of some modifications in traffic operation and measures of traffic management nature, having as main goal the promotion of pedestrian movement, the increase of public transport usage and the realization of sustainable mobility. Initially, a review on the models of traffic flow is realized. Secondly, the basic principles and characteristics of the mathematical models that describe the flow of the vehicles and their interaction in microscopic simulation are presented. Then, the process of the traffic’s microscopic simulation in Aimsun software is described as well as the coding method of the network’s characteristics in order for the respective model to be created. Finally, the various traffic management measures, which are applied in the specific scenarios, are presented, while next there is a presentation and the analysis of the exported results of the simulation runs, that corresponds to time interval 9:00 am - 10:00 am. These results refer to important main corridors, as well as to sections and nodes of the network. In addition, an analysis is realized, examining the results from a reduction of the input traffic flows. Through the evaluation of the above results useful conclusions revealed, while the scenarios that can be applied and the ones that require further research are suggested, having always as goal the realization of sustainable mobility.
Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, αποτελεί η μελέτη της κυκλοφορίας στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, μέσω μικροσκοπικής προσομοίωσης, με τη χρήση του λογισμικού Aimsun. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εκπαιδευτική εργασία, κατά την οποία πέραν της προσομοίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, επιχειρείται και η κατάρτιση μιας σειράς σεναρίων, τα οποία περιλαμβάνουν διάφορες παρεμβάσεις στο δίκτυο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, με βασικό στόχο την προώθηση της πεζής μετακίνησης, την ενίσχυση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και γενικότερα την επίτευξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αρχικά, πραγματοποιείται μια αναφορά στις κατηγορίες των υποδειγμάτων κυκλοφοριακής ροής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθηματικών υποδειγμάτων, που περιγράφουν την κίνηση των οχημάτων και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, σε μικροσκοπικό επίπεδο προσομοίωσης. Έπειτα, περιγράφονται η διαδικασία μικροσκοπικής προσομοίωσης της κυκλοφορίας στο λογισμικό Aimsun, όπως επίσης και η μεθοδολογία κωδικοποίησης των επιμέρους χαρακτηριστικών του δικτύου, για τη δημιουργία του αντίστοιχου υποδείγματος. Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά τα διάφορα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, τα οποία εφαρμόζονται στα επιμέρους σενάρια, ενώ ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, τα οποία αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα προσομοίωσης 9:00 πμ με 10:00 πμ. Τα αποτελέσματα αυτά, αναφέρονται σε σημαντικούς άξονες, σε κάποια χαρακτηριστικά οδικά τμήματα και κόμβους του δικτύου. Ακόμα, πραγματοποιείται μια ανάλυση, κατά την οποία εφαρμόζεται μείωση των κυκλοφοριακών ροών που φορτίζουν το δίκτυο. Από την αξιολόγηση των παραπάνω αποτελεσμάτων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ προτείνονται τα σενάρια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και αυτά τα οποία απαιτούν περεταίρω διερεύνηση, με γνώμονα πάντα την επίτευξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαχείριση κυκλοφορίας
Traffic flow
Traffic management
Μικροσκοπική προσομοίωση
Κυκλοφοριακή ροή
Microscopic simulation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-03T11:28:44Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)