Εργαλεία μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: η περίπτωση των Εκδοτικών Οίκων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εργαλεία μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: η περίπτωση των Εκδοτικών Οίκων

Γαβρέλα, Ειρήνη Γαβριήλ Χρήστου

Within the boundaries of this thesis, it has been attempted to present the most popular marketing method, that of Social Media Marketing, the tools that are being used by the brands, and the effect to consumer’s behavior. This thesis tried, using both literature review and a quantitative research based on questionnaires, to note down the picture regarding the tendency towards using social media by companies in order for them to promote their products or services. Prior to the analysis of the methods used, a complete explanation of meaningful terms relating to Web 2.0, marketing in general, with specific reference to Social Media Marketing is provided. Extensive analysis of the Publishing Sector Case Study continues this study, examining the marketing strategy of a Greek Publishing Company, “Psichogios Publications” and of an International Publishing Company, “Penguin Random House”, in order to promote their products. The culmination of the thesis is a specialized study of SMM in Greek Publishing Companies and their effects on consumer’s decision making. The investigation was carried out for the purposes of completing this thesis, concluding in findings for application of Social Media Marketing tools in Greece, having analyzed the results of the collected data.
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζεται η πλέον δημοφιλής μέθοδος μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ των Κοινωνικών Μέσων, τα εργαλεία που παρέχει στις επιχειρήσεις αλλά και η επιρροή που έχει στην καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου. Η εργασία επιχείρησε, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της έρευνας βασισμένης σε ερωτηματολόγια, να αποτυπώσει τη στροφή των επιχειρήσεων προς τα Κοινωνικά Μέσα, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Πριν την έρευνα, γίνεται αποσαφήνιση σημαντικών εννοιών που σχετίζονται με το Web 2.0, το μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ και ειδικότερα με το μάρκετινγκ των Κοινωνικών Μέσων. Στη συνέχεια, αναλύεται διεξοδικά η περίπτωση των Εκδοτικών Οίκων. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική που ακολουθεί ο ελληνικός Εκδοτικός Οίκος Ψυχογιός και ο διεθνής Εκδοτικός Οίκος Penguin Random House για την προώθηση των προϊόντων τους. Στο τελευταίο σκέλος της εργασίας, συγκεκριμενοποιείται η μελέτη της χρήσης εργαλείων μάρκετινγκ από τους Εκδοτικούς Οίκους και η επίδρασή τους στις αποφάσεις των καταναλωτών. Αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, καταλήγοντας σε συμπεράσματα για την εφαρμογή των εργαλείων Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης από τις επιχειρήσεις, στον Ελλαδικό χώρο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εκδοτικοί Οίκοι
Consumer Behavior
Social Media
Κοινωνικά Μέσα
Καταναλωτική Συμπεριφορά
Publishing Companies

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-04T09:32:24Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)