Νικηφόρου Θεοτόκη, Θεματικές Ομιλίες στις Ευαγγελικές Περικοπές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Νικηφόρου Θεοτόκη, Θεματικές Ομιλίες στις Ευαγγελικές Περικοπές

Τσορμπατζίδου, Ευφραιμία Παναγιώτη

Με την παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύουμε στην ανάδειξη και μελέτη της θεματολογίας και των θεολογικών απόψεων του Νικηφόρου Θεοτόκη μέσα από το έργο του «Κυριακοδρόμιον», καθώς χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και αναδύουν τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστης. Αρχικά επιχειρήσαμε μία προσέγγιση του ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου της εποχής, με εστίαση στον 18ο αιώνα, αναφορικά με την κατάσταση και την πορεία της παιδείας, το σπουδαίο ρόλο της εκκλησίας στην εκπαίδευση, την κηρυκτική γραμματεία και τους εκπροσώπους της, διότι όλα αυτά σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπο του Θεοτόκη. Επιπλέον έγινε μία ιστορική αναδρομή του κηρύγματος εν γένει αλλά και των Κυριακοδρομίων. Στη συνέχεια αφού αναφερθήκαμε στο βίο του Νικηφόρου και την εκπαιδευτική του δράση, στην εργογραφία του, την οποία διαχωρίσαμε σε εκδεδομένα και σε ανέκδοτα έργα αλλά και σε επιστολές, στα βασικά γνωρίσματα και τις εκδόσεις του έργου του, κατόπιν παρουσιάσαμε σύντομα το περιεχόμενο των ομιλιών του «Κυριακοδρομίου» ομαδοποιημένο βάσει σημαντικών περιόδων και εορτών της ορθόδοξης εκκλησίας. Τέλος ασχοληθήκαμε με τη βασική θεολογική θεματολογία του «Κυριακοδρομίου», η οποία εμπίπτει σε δέκα θεματικές που περιλαμβάνουν τα επιμέρους θέματα του εν λόγω έργου, τα οποία κρίναμε ότι έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, κατά τη θεώρησή μας, η σειρά παρουσίασης των θεματικών που ακολουθήσαμε αναδεικνύει την πνευματική πορεία που οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής και είναι άξια σπουδής. Οι θεολογικές απόψεις του συγγραφέα καθίστανται εμφανείς κατά τη μελέτη της θεματολογίας και αφορούν τόσο πρακτικά όσο και πνευματικά ζητήματα που πιθανόν να απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο, στον οποίο δύνανται να προσφέρουν ό,τι αναζητά.
The aim of this thesis is to highlight and study the theological opinions on a series of issues of Nikiforos Theotokis through “ Kyriakodromio “. Initially, we quoted on the characteristics of his time, educational system and preaching. We also commended on Theotokis life and operations. Furthermore we briefly presented his speeches in “ Kyriakodromio” and resulted in his main theological themes through which the author̓s opinions became clear not only on religious issues but on practical ones as well pointing aut the everlastic effects of his ideas.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κήρυγμα
Education
Preaching
Εκπαίδευση
3. Τσομπάνης, Τρύφων, επίκ. καθηγητής
2. Λάμπρου, Σουλτάνα, επίκ. καθηγήτρια
1. Καραμανίδου, Άννα, επίκ. καθηγήτρια
Κυριακοδρόμιο
Kyriakodromio

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-05T10:14:00Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)