Επιβεβαίωση Πλάνου Σχεδιασμού Θεραπείας τεχνικής VMAT ασθενών με καρκίνο προστάτη και κεφαλής – τραχήλου.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Επιβεβαίωση Πλάνου Σχεδιασμού Θεραπείας τεχνικής VMAT ασθενών με καρκίνο προστάτη και κεφαλής – τραχήλου.

Κριαρή, Αλεξάνδρα

Οι σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας με εξωτερικές δέσμες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη θεραπεία των καρκινικών όγκων. Τεχνικές ακτινοθεραπείας όπως η IMRT και η VMAT είναι σχεδιασμένες και εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η προσπίπτουσα ακτινοβολία να είναι απόλυτα στοχευόμενη στον όγκο χωρίς να επιβαρύνονται ιδιαίτερα οι παρακείμενοι υγιείς ιστοί. Ο σχεδιασμός τους δίνει τη δυνατότητα της ανομοιόμορφης κατανομής της δόσης στον όγκο – στόχο, καθώς ορισμένες περιοχές του ακτινοβολούνται με υψηλότερης έντασης ακτινοβολία και άλλες με χαμηλότερη. Ο σχεδιασμός του πλάνου θεραπείας πρέπει να είναι ακριβής και να προσαρμόζεται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε όγκου. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι σύγχρονες μέθοδοι βασίζονται σε περίπλοκα λογισμικά, έχει καταστεί επιτακτικός ο έλεγχος των πλάνων θεραπείας πριν από την ακτινοβόληση των ασθενών. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση του πλάνου θεραπείας τα λογισμικά Epiqa και MapCHECK. Μελετήθηκαν πλάνα θεραπείας ασθενών με καρκίνο προστάτη και κεφαλής – τραχήλου, και ελέγχθηκε η ορθότητα τους σύμφωνα με τη γ – ανάλυση, στην οποία ορίζεται ένα κριτήριο αποδοχής σφαλμάτων ως προς το ποσοστό της απορροφούμενης δόσης από τον όγκο – στόχο αλλά και ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση από αυτόν. Για τον έλεγχο αυτό, συγκρίθηκαν οι κατανομές δόσης όπως είχαν υπολογιστεί στο πλάνο σχεδιασμού της ακτινοθεραπείας του εκάστοτε ασθενούς με κατανομές δόσης που λήφθηκαν έπειτα από την ακτινοβόληση των εικονικών ασθενών Epiqa και MapCHECK με το ίδιο πλάνο θεραπείας. Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας ήταν τα επιθυμητά, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα πλάνα θεραπείας που σχεδιάζονται είναι απόλυτα ακριβή και πληρούν τα δοσιμετρικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των όγκων – στόχων.
Modern radiotherapy techniques play a major role in cancerous tumors’ treatment, due to their promising results. Radiotherapy techniques such as IMRT and VMAT are designed in a specific way, which can enhance the dose accuracy and protect the adjacent organs and tissues in order for them to remain unharmed. Moreover, the use of these techniques in treatment planning allows the uneven distribution of the dosage delivery; some areas are delivered with high intent radiation, whereas others not. Every treatment plan should be accurate and adjustable to the geometry of each tumor. As long as modern radiotherapy techniques are based on elaborate software, the verification of treatment planning has became an indispensable step, before the inception of radiotherapy. There are various ways in which treatment plans can be verified; for this dissertation Epiqa and MapCHECK software were used, due to their reliability, accuracy and their user-friendly environment in use among others. The study of treatment plans of patients with Head – Neck or Prostate cancer along with the elaborate checking of the plans in terms of the dose distribution was part of the dissertation. In order for this to be done, dose distributions of every patient as they were calculated during radiation treatment planning were compared to distributions which were collected after the radiation of virtual patients Epiqa and MapCHECK, following the same treatment plan protocol. The results of the experimental procedure were satisfactory as it was ascertained that the treatment plans which are designed are absolutely accurate and meet the geometrical requirements of target-tumors. It is safe to say that radiation is delivered to the limits of the tumor without harming the adjacent organs and tissues. Furthermore the intensity of the radiation does not exceed the estimated limit.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-11T07:47:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)