Μέτρηση της ενεργού διατομής παραγωγής δύο μποζονίων Ζ και ανώμαλων τριπλών συζεύξεων μποζονίων βαθμίδας, σε γεγονότα με 4 λεπτόνια που παρήχθησαν από πρωτόνια με ενέργεια σύγκρουσης 13 TeV στον LHC

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μέτρηση της ενεργού διατομής παραγωγής δύο μποζονίων Ζ και ανώμαλων τριπλών συζεύξεων μποζονίων βαθμίδας, σε γεγονότα με 4 λεπτόνια που παρήχθησαν από πρωτόνια με ενέργεια σύγκρουσης 13 TeV στον LHC

Μαράντης, Αλέξανδρος Λουκά

The ZZ production cross section measurement in LHC pp collisions at a centre-of-mass energy of 13 TeV is presented. The dataset collected by the ATLAS detector in 2015 corresponds to an integrated luminosity of 3.2 inverse femtobarn and the events are consistent with the decay of two Z bosons to 4 leptons (electrons or muons). In total, we observe 63 ZZ events. The cross section is calculated first in a “fiducial” region that closely matches the experimental acceptance of the ATLAS detector, extrapolating afterwards to total cross section taking into account theoretical uncertainties. Exclusion limits on anomalous triple gauge couplings, are also extracted using events from the decay ZZ to 4 leptons. The measurement is performed by binning the invariant mass distribution of the four-lepton system in each selected event. No deviation from the Standard Model expectation is observed. Both the cross section and the limits on aTGCs can benefit from the increased statistics data sample collected by ATLAS in the future. A sensitivity study on the aTGC limits, as a function of the integrated luminosity is presented
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η μέτρηση της ενεργού διατομής παραγωγής δύο μποζονίων Ζ σε συγκρούσεις πρωτονίων με ενέργεια κέντρου μάζας 13 TeV στον επιταχυντή LHC στο CERN. Tα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον ανιχνευτή ATLAS κατά το έτος 2015, αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένη φωτεινότητα 3.2 inverse femtobarn για τη διάσπαση δύο μποζονίων Z σε 4 λεπτόνια (ηλεκτρόνια ή μιόνια). Συνολικά, παρατηρούνται 63 γεγονότα δύο μποζονίων Ζ. Η ενεργός διατομή υπολογίζεται αρχικά σε μία “fiducial” περιοχή η οποία συμπίπτει με την πειραματική αποδοχή του ανιχνευτή ATLAS και στη συνέχεια επεκτείνεται στην ολική ενεργό διατομή, λαμβάνοντας υπόψη την θεωρητική αβεβαιότητα. Εν συνεχεία, εξάγονται όρια σε μία από τις παραμέτρους των ανώμαλων τριπλών συζεύξεων μποζονίων, κάνοντας χρήση των γεγονότων της διάσπασης ΖΖ σε 4 λεπτόνια. Η μέτρηση, πραγματοποιείται δημιουργώντας υποπεριοχές (bins) στην κατανομή της αναλλοίωτης μάζας του συστήματος των τεσσάρων λεπτονίων για κάθε γεγονός. Δεν παρατηρείται απόκλιση από τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Μοντέλου. Η ενεργός διατομή, όπως επίσης και τα όρια στις ανώμαλες τριπλές συζεύξεις μποζονίων μπορούν να βελτιωθούν, καθώς θα αυξάνεται το δείγμα γεγονότων που συλλέγονται στον ανιχνευτή ATLAS. Τέλος, παρουσιάζεται μια μελέτη ευαισθησίας στον προσδιορισμό των ανώμαλων τριπλών συζεύξεων μποζονίων Ζ συναρτήσει της ολοκληρωμένης φωτεινότητας του δείγματος γεγονότων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

ZZ Production
Ανώμαλες Τριπλές Συζεύξεις Μποζονίων
Παραγωγή ζεύγους μποζονίων Ζ
ATLAS CERN
Anomalous Triple Gauge Couplings

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-11T07:59:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)