Χρήση Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για την Αποτύπωση της Δομής Πολυμερικών Μικροσφαιριδίων για Ενθυλάκωση Φαρμάκων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Χρήση Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας για την Αποτύπωση της Δομής Πολυμερικών Μικροσφαιριδίων για Ενθυλάκωση Φαρμάκων

Αθανασιάδης, Μάρκος

The present Bachelor Thesis is a bibliographical research on polymer materials used as controlled drug delivery systems. In principle, polymeric micro- and nano-particles were studied because of their special characteristics which are due to both their size and geometry. Starting with a historical review of the materials and their progress, this research categorized materials into metals, ceramics and polymers as well as mentioning the basic characteristics of nanoscale materials. Furthermore, the crucial categories and characteristics of polymers, such as thermoplastics, thermosets and elastomers were mentioned along with the process of polymerization and degradation. Going on the research presented the benefits and the drawbacks of the controlled drug delivery systems. Also the necessary characteristics of both the drug and the matrix were mentioned. Furthermore this thesis emphasized in understanding and presenting the major methods of characterization of the polymer matrixes used as drug carriers. The nature as well as the major principles behind XRD, NMR, FTIR, DSC, HPLC, and most importantly of Electron Microscopy were presented. Finally, the present thesis focused on some of the most widely known and used biodegradable polymers as drug carriers. Specifically an extended research was made on Collagen and Chitosan, as far as natural polymers are concerned, and Polylactic Acid (PLA), Poly (lactic-co-glycolic) Acid and Polycaprolactone, as far as synthetic polymers are concerned.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα βιοϋλικά και κυρίως τα πολυμερικής φύσεως υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συστήματα στοχευόμενης και ελεγχόμενης παροχής και αποδέσμευσης φαρμάκων στο ανθρώπινο σώμα. Κατά βάση μελετήθηκαν πολυμερικά υλικά μορφής μίκρο- και νάνο-σφαιριδίων λόγο των ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους, οι οποίες οφείλονται στο μέγεθος καθώς και στην γεωμετρία τους ταυτόχρονα. Αρχικά έγινε μια ιστορική ανασκόπηση της πορείας των υλικών στην μακροχρόνια πολιτισμική ιστορία του άνθρωπου , ξεκινώντας από την εποχή του Λίθου, 300.000 χρονιά στο παρελθόν, και φτάνοντας μέχρι τις σύγχρονες κοινωνίες. Στην ανασκόπηση αυτή κατηγοριοποιήθηκαν τα υλικά πάσης φύσεως στις βασικές τους κατηγορίες, μέταλλα, κεραμικά και πολυμερή, ενώ παράλληλα έγινε η εισαγωγή της εννοίας των βιοϋλικων. Ταυτόχρονα παρατέθηκαν οι βασικές ιδιότητες, λόγο των οποίων καθίστανται τα υλικά στην νανοκλίμακα τόσο σημαντικά. Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας τον ενδιαφέρον στράφηκε προς την κατηγορία των πολυμερικών υλικών. Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή του ρόλου των πολυμερών στην ζωή μας έγινε μια εκτενής ανάλυση όλων των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων που μπορούν να γίνουν για τα συγκεκριμένα υλικά όπως Οργανικά και Ανόργανα ή Θερμοπλαστικά , Θερμοσκληρυνόμενα και Ελαστομερή. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο εύρος των θερμικών, μηχανικών, ηλεκτρικών, οπτικών και ακουστικών τους ιδιοτήτων. Επίσης ένα μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην διαδικασία σύνθεσης των πολυμερών, γνωστή και ως πολυμερισμός, καθώς και στην διαδικασία καταστροφής τους, γνωστή ως διάσπαση. Επιπλέον, έγινε μια εκτενής ανάλυση σχετικά με την φύση της μεθόδου καθώς και των συστημάτων στοχευόμενης και ελεγχομένης παροχής και αποδέσμευσης φαρμάκων. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οι απαραίτητες ιδιότητες φορέα και δραστικής ουσίας καθώς και οι μηχανισμοί λειτουργιάς της μεθόδου αυτής εξηγούνται σε σύγκριση με άλλες φαρμακευτικές μεθόδους. Στην συνέχεια της εργασίας ακολούθησε μια ανασκόπηση όλων των βασικών μεθόδων, με την βοήθεια των οποίων γίνεται ο χαρακτηρισμός των συστημάτων ελεγχομένης αποδέσμευσης φαρμάκων. Οι βασικές αρχές λειτουργιάς των XRD, NMR, FTIR, DSC, HPLC και κυρίως της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας αναλύονται σε σχέση πάντα με πολυμερικά δείγματα. Τέλος, η πορεία της εργασίας στράφηκε προς μερικά από τα σημαντικότερα βιοδιασπώμενα πολυμερή τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά ως μήτρες σε συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκων. Συγκεκριμένα γίνεται μια μελέτη νανοσωματιδίων πολυμερών με βάση τις παραπάνω μεθόδους. Μεταξύ των πολυμερών που μελετήθηκαν είναι δυο φυσικά πολυμερή, το κολλαγόνο και η χιτοζάνη καθώς και τρία σύνθετα πολυμερή, το Πολυγαλακτικό Οξύ (PLA), το Πολύ(γαλακτικό – γλυκολικό) Οξύ (PLGA) καθώς και η Πολυκαπρολακτόνη (PCL).

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-11T08:35:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)