Εκτίμηση των μεταβολών του προφίλ των μαλακών ιστών του προσώπου μετά από αμφίπλευρη οστεοτομία του ανιόντα κλάδου και προώθηση της κάτω γνάθου: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εκτίμηση των μεταβολών του προφίλ των μαλακών ιστών του προσώπου μετά από αμφίπλευρη οστεοτομία του ανιόντα κλάδου και προώθηση της κάτω γνάθου: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Τριαντοπούλου, Ζωή Ανδρέα

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των εργασιών που μελετούν τις μεταβολές που συμβαίνουν στους μαλακούς ιστούς σε σχέση με τις αντίστοιχες αλλαγές των σκληρών ιστών που συμβαίνουν στο πρόσωπο έπειτα από τη χειρουργική προώθηση της κάτω γνάθου με τη μέθοδο της αμφίπλευρης οβελιαίας οστεοτομίας του ανιόντα κλάδου της. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε 16 ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων χωρίς περιορισμούς καθώς επίσης και χειροκίνητη αναζήτηση μέχρι τον Αύγουστο του 2015. Ο κίνδυνος μεροληψίας των εργασιών εκτιμήθηκε με το Cochrane Risk of Bias Tool για τις τυχαιοποιημένες μελέτες και με το ROBINS- I tool για τις μελέτες κοορτής. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις της μετα-ανάλυσης βασίστηκαν στο μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων για την εκτίμηση του κάθε παράγοντα. Τέλος, για τη διερεύνηση των πηγών ετερογένειας στις διάφορες μετα-αναλύσεις έγινε εφαρμογή αναλύσεων σε υπο-ομάδες και μετα-παλινδρομήσεις με βάση το μοντέλο των μικτών επιδράσεων. Αποτελέσματα: Συνολικά, 12 εργασίες συμπεριελήφθησαν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση (1 τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη και 11 αναδρομικές μελέτες κοορτής). Όλες οι εργασίες αναλύθηκαν στην περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ στη ποσοτική ανάλυση συμμετείχαν οι 10 εξ ’αυτών. ‘Όλες οι μελέτες κοορτής χαρακτηρίσθηκαν ως υψηλού κινδύνου μεροληψίας και η τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη ως ασαφούς κινδύνου. Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι το σημείο Li του κάτω χείλους μετακινείται με αναλογία 0.71 (95% CI: 0.45 - 0.98, 95% PI: -0.06 - 1.48, I2: 47.4%) ως προς το κοπτικό άκρο του κάτω τομέα (l1), τα σημεία Β’ και Pg’ με αναλογία σχεδόν 1: 1 με τα σημεία Β και Pg αντίστοιχα (Β’- Β: ratio: 0.99, 95% CI: 0.87 - 1.11, 95% PI: 0.84 - 1.14, I2: 0.00 %; Pg’- Pg: ratio: 1.00, 95% CI: 0.86 - 1.14, 95% PI: 0.84 - 1.16, I2: 0.00 %) και το σημείο Me’ με αναλογία 0.93 (95% CI: 0.70 - 1.16, 95% PI: 0.42 - 1.43, I2: 0.00 %) σε σχέση με το σημείο Me των σκληρών ιστών. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με την παρούσα τεκμηρίωση, οι μαλακοί ιστοί της κάτω γνάθου ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό (από 71% έως 100%, ανάλογα με το κεφαλομετρικό σημείο) τις μετακινήσεις των υποκείμενων σκληρών ιστών έπειτα από την προώθηση της κάτω γνάθου με αμφίπλευρη οβελιαία οστεοτομία. Παρόλο αυτά, ένα πλήθος συγχυτικών παραγόντων φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανταπόκριση των μαλθακών ιστών. Κρίνεται απαραίτητη στο μέλλον η ύπαρξη περισσότερων καλά σχεδιασμένων προοπτικών μελετών για την ορθότερη διερεύνηση του θέματος.
Aim: The purpose of this study was the systematic review and meta-analysis of all studies which investigating the soft tissue profile changes in response to the corresponding hard tissues after mandibular advancement by means of bilateral sagittal split osteotomy. Materials and method: Sixteen electronic databases were searched without restrictions and additional manual searches of the reference lists of the included studies were performed up to August 2015. Risk of bias within studies was assessed with the Cochrane Risk of Bias Tool for randomized clinical trials and with the ROBINS-I tool for cohort studies. The random-effects model was used to assess each factor. Assessment of heterogeneity, as well as subgroup and meta-regression analyses were also performed. Results: In total, 12 studies were included in the present systematic review and meta-analysis (1 randomized clinical trial and 11 cohort studies). All studies were systematically reviewed, while quantitative synthesis perfomed including 10 of them. The cohort studies were characterized with serious risk of bias and the randomized clinical trial was with unclear risk of bias. From the quantitative analysis of the data it was found that the ratio of Li point to l1 was 0.71 (95% CI: 0.45 - 0.98, 95% PI: -0.06 - 1.48, I2: 47.4%), the points B’ and Pg’ were moved almost 1:1 in relation to the points B and Pg respectively (Β’- Β: ratio: 0.99, 95% CI: 0.87 - 1.11, 95% PI: 0.84 - 1.14, I2: 0.00 %; Pg’- Pg: ratio: 1.00, 95% CI: 0.86 - 1.14, 95% PI: 0.84 - 1.16, I2: 0.00 %) and the ratio of Me’ to Me was 0.93 (95% CI: 0.70 - 1.16, 95% PI: 0.42 - 1.43, I2: 0.00 %). Conclusion: According to the existing evidence, the soft tissue profile changes of the mandible seem to substantially follow the movements of the corresponding hard tissue changes from 71% to 100% (depending on the specific cephalometric point) after bilateral sagittal split osteotomy for mandibular advancement. However, a quite large number of confounding factors appear to play a significant role in soft tissue correspondence. It is considered that further well-designed prospective studies are necessary for a more thorough investigation of the subject.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

meta-analysis
εκτίμηση μαλακών ιστών
μετα-ανάλυση
soft tissue changes
mandibular advancement
αμφίπλευρη οστεοτομία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-12T08:04:35Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)