Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και προτάσεις ενίσχυσης του βυζαντινού ναού Αγίας Αικατερίνης Πλάκας Αττικής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και προτάσεις ενίσχυσης του βυζαντινού ναού Αγίας Αικατερίνης Πλάκας Αττικής

Κούστας, Αλέξανδρος Απόστολου

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά στη στατική μελέτη αποκατάστασης του Βυζαντινού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πλάκας Αττικής. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι βασισμένες στην Αρχιτεκτονική πρόταση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τίτλο: «Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3Δ σαρωτών στην τεκμηρίωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων. Η περίπτωση του Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης στην Πλάκα», Δ. Κοκόλας, Δ.Π.Θ., Ξάνθη 2013. Ο Ναός βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών στο οικοδομικό τετράγωνο που διαμορφώνεται από τις οδούς Λυσικράτους, Γαλανού, Γκούρα και Χαιρεφώντος. Η κατασκευή του κυρίως Ναού τοποθετείται χρονολογικά από τους περισσότερους μελετητές στον 11ο αιώνα. Τυπολογικά ο ναός εντάσσεται στους σταυροειδείς εγγεγραμμένους, σύνθετους τετρακίονους. Στη σημερινή του μορφή ο κυρίως ναός περιβάλλεται από περίστωο το οποίο κατασκευάστηκε μεταγενέστερα, λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Η τοιχοποιία του Ναού είναι φέρουσα και ακολουθεί το πλινθοπερίκτιστο σύστημα. Η θολοδομία είναι κατασκευασμένη από οπτόπλινθους. Μελετάται η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου και διαστασιολογούνται οι προτάσεις ενίσχυσης. Βασική πρόταση είναι η αντικατάσταση της οροφής του περίστωου με γυάλινη οροφή η οποία θα στηρίζεται σε μεταλλική κατασκευή που θα βελτιώσει ταυτόχρονα και τη σεισμική συμπεριφορά του Ναού.
The main objective of this thesis is to asses the bearing capacity and to investigate the retrofit solutions of the Byzantine Church of Agia Aikaterini, Plaka, Athens. The suggested interventions are based on an undergraduate thesis written by D. Kokolas in Democritus University of Thrace, Departure of Architecture, in 2013. The temple of Agia Aikaterini was built in the 11th century and is located in the neighborhood of Plaka in the center of Athens. The typology of the temple is domed cross-in-square, composite four-pillar church. Today the temple is surrounded by an ambulatory which was made in 19th century. For the needs of the thesis the temple was surveyed with a 3D laser scanner. The building is built with masonry walls made by natural stones, bricks from the byzantine period and lime mortar. Wooden beams were used also to hold the arches. The basic proposal of the thesis is to remove the concrete roof of the ambulatory and replace it with a glass roof. The glass roof will be held by a steel structure which will also improve the earthquake behaviour of the temple.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Assessment-Agia Aikaterini Plaka
Ενίσχυση-Αγία Αικατερίνη Πλάκας
Αποτίμηση-Αγία Αικατερίνη Πλάκας
Retrofit-Agia Aikaterini Plaka

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-12T08:07:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)