Εντοπισμός βέλτιστων περιοχών χωροθέτησης αιολικών μονάδων με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης: Η περίπτωση της Π.Ε. Βοιωτίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εντοπισμός βέλτιστων περιοχών χωροθέτησης αιολικών μονάδων με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης: Η περίπτωση της Π.Ε. Βοιωτίας

Στυλιαρά, Ιωάννα

Η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης της ενέργειας ως αποτέλεσμα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και η μείωση των ορυκτών πόρων σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές συνέπειες που προκαλεί η εντατική χρήση τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δημιούργησαν την ανάγκη εκμετάλλευσης των ανανεώσιμών ενεργειακών πόρων, οι οποίες διαθέτουν πλήθος πλεονεκτημάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εξετάζεται η σπουδαιότητα και η χρηστικότητα της αιολικής ενέργειας, η σημερινή κατάσταση της στην Ελλάδα καθώς και διάφορα παραδείγματα αιολικών εγκαταστάσεων στη συγκεκριμένη χώρα, με τα πλεονεκτήματα και τις επιπτώσεις που επιφέρει η χωροθέτηση τους. Έπειτα αναλύεται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια και τα κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών πάρκων τα οποία και εφαρμόζονται στη συνέχεια της εργασίας. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αιολικών πάρκων, προκαλεί συγκρούσεις χρήσεων γης, αντιδράσεις από την κοινωνία και δεν ευνοεί την σωστή εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας με τον μέγιστό δυνατό τρόπο, με αποτέλεσμα την ελλιπή προστασία του περιβάλλοντος. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη χωροθέτησης εγκατάστασης Α.Π.Ε και συγκεκριμένα αιολικού πάρκου σε κατάλληλες περιοχές της Π.Ε. Βοιωτίας με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Στόχος της, η επίλυση ενός χωροταξικού ζητήματος, της εύρεσης, αξιολόγησης και ιεράρχησης περιοχών οι οποίες είναι κατάλληλες για την χωροθέτηση αιολικών πάρκων, σε περιβάλλον Σ.Γ.Π και με τη βοήθεια μιας μεθόδου πολλαπλών κριτηρίων. Παρουσιάζεται, λοιπόν, η εφαρμογή της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας στην αξιολόγηση των περιοχών λαμβάνοντας υπόψη ένα πλήθος περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Αρχικά, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης Α.Ι.Δ. και ο λόγος επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου. Στη συνέχεια, με τη χρήση Σ.Γ.Π., πραγματοποιείται ο εντοπισμός των περιοχών χωροθέτησης σύμφωνα με τους περιορισμούς και τα κριτήρια αποκλεισμού του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, όπως διατυπώνεται στο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε. αλλά και των διάφορων επιστημονικών άρθρων με αντίστοιχο αντικείμενο μελέτης από την κείμενη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Έπειτα, με τη βοήθεια της μεθόδου πολυκριτηριακής λήψης απόφασης Α.Ι.Δ ιεραρχούνται οι διαθέσιμες περιοχές ως προς τον βαθμό καταλληλότητας τους με βάση μια σειρά κριτηρίων όπως η απόσταση από το οδικό δίκτυο, το δίκτυο ηλεκτροδότησης, τους οικισμούς κ.λ.π. Στο τελευταίο στάδιο, αξιολογούνται οι κατάλληλες περιοχές σύμφωνα με την ενεργειακή τους απόδοση. Τα αποτελέσματα της κάθε φάσης παρουσιάζονται σε μορφή χαρτών με σκοπό την οπτική απόδοση της χωροθέτησης.
The ascending energy consumption as a result of the increasing world population and the elimination of mineral resources, combined with the environmental consequences of their intense use for electricity production led to the need for the exploitation of renewable energy sources with numerous advantages. Within the framework of this diploma thesis, the importance and usefulness of wind energy, the existing situation in Greece as well as different examples of wind farm siting are examined. Moreover, the Special Framework for Land Use Planning and Sustainable Development for RES is briefly analyzed, mainly focusing on wind energy and criteria for wind farm siting. However, the uncontrolled location of the wind farms causes conflicts in land use, social reactions contributing to the improper use of wind energy and resulting at the insufficient environmental protection. The aim of this diploma thesis is to investigate the appropriate sites for wind farm siting in the Prefecture of Viotia. The most appropriate sites are identified, assessed and prioritized using Geographical Information System (GIS) and multiple criteria analysis. The Analytic Hierarchy Process (A.H.P.) is performed taking into account numerous environmental, financial and social criteria. First of all, the theoretical background of the multiple criteria analysis methodology based on Analytic Hierarchy Process (A.H.P.) is presented. The selection of appropriate sites for wind farm siting is performed with the use of Geographic Information System (G.I.S.) and according to the restrictions and elimination criteria included in the Special Framework for Land Use Planning and Sustainable Development for RES as well as in the national and international literature. Moreover, applying the AHP, the available sites are ranked regarding to their suitability based on their distance from road network, power grid, settlements etc. Finally, the their energy efficiency is evaluated. The results of each stage are graphically presented in maps.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Sitting of wind farms
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)
Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία
Χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Geographic Information Systems (GIS)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-18T10:41:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)