Η διαφήμιση στον ελληνικό τύπο (1870-1912)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η διαφήμιση στον ελληνικό τύπο (1870-1912)

Χαρμπίδου, Χαρά Πρόδρομου

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τίτλο: Η Διαφήμιση στον Ελληνικό Τύπο (1870 - 1912), εξετάζει την εξέλιξη του φαινομένου της διαφήμισης στον ελληνικό τύπο τόσο ως προς τη μορφή, όσο και ως προς το περιεχόμενο. Πρόκειται για πρωτογενή έρευνα αποδελτίωσης διαφημίσεων από τις ψηφιακές διαθέσιμες πηγές αρχείων των εφημερίδων της εξεταζόμενης περιόδου. Για την ανάλυση του ερευνητικού υλικού αξιοποιήθηκε μεθοδολογικά η ανάλυση διαφημιστικού λόγου από πλευράς κειμενογλωσσολογικής και ρητορικής, ενώ παρατηρείται ειδικότερα ο οπτικοποιημένος λόγος και η σχέση λεκτικού – οπτικού μηνύματος και εικόνας (σύμβολα , συμβολισμοί, κυρίαρχα πρότυπα) με τη βοήθεια της σημειωτικής μεθόδου. Παράλληλα γίνεται κριτική ανάλυση των διαφημίσεων διαφόρων τομέων (σύμφωνα με την ποιοτική τους κατηγοριοποίηση), που ταξινομούνται σε δύο επιμέρους χρονικές περιόδους του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. Έτσι, επιχειρείται η διαπίστωση συμπερασμάτων ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη της διαφήμισης, (ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό της), σχετικά με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, καθώς και με ποιους τρόπους απευθύνεται σε αυτό. Παράλληλα εξάγονται συμπεράσματα για ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με το φαινόμενο της διαφήμισης, όπως είναι η καταναλωτική κουλτούρα, το ταξικό ζήτημα, το ζήτημα του φύλου κλπ.
The Master degree thesis entitled: Advertising in the Greek press (1870 - 1912), examines the evolution of the advertising phenomenon in Greek press both in form and in content. This primary research clipping ads from digital newspaper archives available sources of the period. For the analysis of the research material utilized methodological analysis of advertising discourse in terms text linguistics and rhetoric forms, and there especially the visualized speech and word relationship - visual message and image (symbols, notations, mainstream standards) with the help of semiotic method. At the same time becomes critical analysis of advertising various sectors (according to their qualitative classification), which are classified into two sub-periods of the test period. Thus, attempts to finding conclusions to answer the questions about the evolution of advertising, (in form and content) on the target audience, and in what ways is addressed to it. Alongside conclusions are drawn on specific issues related to the phenomenon of advertising, such as consumer culture, the class issue, the issue of gender etc.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρεκλάμα
Διαφήμιση
Advertisement
Τύπος
Advertising
Press

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01
2016-10-19T05:57:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)