Διερεύνηση βέλτιστων θέσεων χωροθέτησης ΧΥΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση βέλτιστων θέσεων χωροθέτησης ΧΥΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ιγνατιάδης, Μάριος

Στόχος της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εύρεση και αξιολόγηση των κατάλληλων θέσεων για χωροθέτηση υγειονομικής ταφής στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην παρούσα εργασία, γίνεται αναφορά στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και παρουσιάζονται κάποιες γενικές πληροφορίες που αφορούν τους χώρους τελικής διάθεσης. Εξετάζεται, επίσης, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει του χώρους υγειονομικής ταφής. Έπειτα, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του θεωρητικού υπόβαθρου των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και συγκεκριμένων πολυκριτηριακών μεθόδων, όπως επίσης επισημαίνεται η συμβολή τους στο θέμα της χωροθέτησης υγειονομικής ταφής. Τέλος, παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης στην οποία επικεντρώνεται η εργασία, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα τελικά αποτελέσματα.
The purpose of this dissertation is to investigate and evaluate the appropriate locations for landfill sites in the Administrative region of Central Macedonia. This paper makes reference to the issue of waste management and presents some general information regarding the safe disposal sites. Additionally, the current institutional framework of the Geographic Information System and specific multi-criteria decision analyses are thoroughly described, and their contribution to the issue of the landfill sites is stressed. Finally, the area of research which the paper focused on, the methodology followed and the final findings are being introduced.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Χωροθέτηση
GIS
Siting
Landfill
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-19T10:15:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)