Ψηφιακή επεξεργασία UAV (Drone) εικόνων με το λογισμικό Imagine UAV (Erdas Imagine 2015)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ψηφιακή επεξεργασία UAV (Drone) εικόνων με το λογισμικό Imagine UAV (Erdas Imagine 2015)

Σιφναίου, Μαρία του Αγγελου

Η παρούσα διπλωματική εργασία ξεκινά στο πρώτο κεφάλαιο με την εισαγωγή όπου παρατίθενται κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα UAVs, όπως είναι οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται, τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, καθώς και τη σημαντική θέση την οποία καταλαμβάνουν στον τομέα της αποτύπωσης. Στη συνέχεια, αναλύονται το σύστημα UAV το οποίο χρησιμοποιήθηκε και το λογισμικό IMAGINE UAV του Erdas IMAGINE 2015. Τέλος, παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης που αποτυπώθηκε, δηλαδή τμήμα του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται η περιγραφή της εναέριας μεθόδου αποτύπωσης του χώρου με την χρήση του μη επανδρωμένου οχήματος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων που ελήφθησαν και παρουσιάζονται τα τελικά προϊόντα, το νέφος σημείων, το μοντέλο εδάφους και το ορθομωσαϊκό της περιοχής μελέτης. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ένα πλήρη οδηγό των δυνατοτήτων του προγράμματος το οποίο μελετήθηκε, μέσα από την μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των επίγειων μετρήσεων στην περιοχή με την χρήση GPS. Ειδικότερα γίνεται μια περιγραφή της διαδικασίας, που ακολουθήθηκε για την αποτύπωση τμήματος του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος και την συλλογή των σημείων ελέγχου. Ακόμα, γίνεται ο έλεγχος της παραγόμενης ορθοανηγμένης εικόνας αναλύοντας διεξοδικά τη διαδικασία με την οποία έγινε τόσο η άντληση των δεδομένων των σημείων από κάθε μέθοδο, όσο και η διαδικασία με την οποία συγκρίθηκαν. Τέλος, πραγματοποιείται μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της σύγκρισης.Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, γίνεται μια συνολική αξιολόγηση δύο μεθόδων αποτύπωσης του χώρου και εξάγονται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Κλείνοντας, γίνονται παρατηρήσεις που αφορούν τομείς για μελλοντική, περεταίρω έρευνα.
This thesis begins with some general informations about the UAVs, such as the categories they are divided to, their features, as well as the important position they occupy in the capture area. Afterwards, these informations used by the UAV system and they analysed. Then, the software “IMAGINE UAV” of “Erdas IMAGINE 2015” too. Finally, the captured study area is presented which is a part of the University Farm of the Aristotle University of Thessaloniki. In the second chapter of the work the description of the air space imprinting method is given, using the unmanned vehicle of the Department of Urban Planning and Development Engineering. Afterwards the procedure followed for the procession of received data and the final products, the points cloud, the terrain model and orthomosaic of the study area are presented. This chapter is a complete guide of the possibilities the program has, which was studied through this region's study. In the third chapter, we present terrestrial measurements of the region with the GPS. To be more specific, a description of the procedure followed for imprinting the section of the University Farm and collecting checkpoints. Of course, the control of the produced orthoimage is made, thoroughly analyzing the procedure under which the extraction of the data points of each method was reached, and the process followed to compare them. Finally, an evaluation of the comparison results is carried out. In the fourth and final chapter of the diploma project there’s an overall evaluation of two space surveying techniques and some useful conclusions are warranted. Some observations on areas for future, further research are presented in the end.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Erdas imagine
Έλεγχος ακρίβειας
Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
Drone
Μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα
Εναέρια αποτύπωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-21T07:46:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)