Η πολιτική των αστικών αναπλάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Κύπρο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η πολιτική των αστικών αναπλάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Κύπρο

Αβραάμ, Ανδρέας Γ.

In our days towns are facing many problems and especially the large towns where it is intensively observed the urbanization phenomenon which causes the rapid development of towns. The problems identified, from town to town and from district to district, differ between each other and usually concern economic, civil, social and environmental problems. Consequently, the proper Urban Planning, having as main tool the Urban Regeneration, gives the opportunity to towns to eliminate the above problems they face by providing to their residents a high standard of living and an appropriate working environment. For this reason, the European Union promotes the Urban Regeneration to the EU member states, through the municipal policies and programs implemented in all towns which are facing urban problems. The present assignment focuses to the actions taken by the European Union towards its member states by emphasizing to the actions that are taking place in Cyprus as well as some examples of regenerations implemented or which are under implementation in the two biggest towns of Cyprus, Nicosia and Limassol. The assignment is divided into four chapters. The first chapter refers to the definitions “Urban Planning” and “Urban Regeneration” and focuses on descriptions, objectives, principles and results, as well as to a brief historical recursion. The second chapter deals with the policies adopted by European Union regarding the urban regenerations over time. In third chapter is Cyprus and its town are being described and also mention is made as to how Cyprus is organized in Urban and Land Use Planning. The fourth and final chapter refers to the actions taken by the European Union in Business Programs of Cyprus for the periods 2007-2013 and 2014-2020 and presents some examples of recasts which joined them. In conclusion, in towns of Cyprus is presented a significant improvement due to the urban regenerations which have been carried out thought the European policies, which have primarily assisted to the economic growth of the Country through the development of tourism, the attraction of foreign investors and the gradually exit of the country from the financial crisis triggered in 2013.
Στις μέρες μας οι πόλεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και ειδικότερα οι μεγάλες στις οποίες παρατηρείτε έντονα το φαινόμενο της αστικοποίησης, που προκαλεί ταχεία ανάπτυξη των πόλεων. Τα προβλήματα που εντοπίζονται, από πόλη σε πόλη και από περιοχή σε περιοχή, διαφέρουν μεταξύ τους και αφορούν συνήθως οικονομικά, αστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο σωστός Πολεοδομικός Σχεδιασμός, με βασικότερο εργαλείο του την Αστική Ανάπλαση δίνει την δυνατότητα στις πόλεις να εξαλείψουν τα παραπάνω προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρέχοντας στους κατοίκους τους ένα υψηλό βιοτικό περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τις Αστικές Αναπλάσεις στα κράτη-μέλη της, μέσω των αστικών πολιτικών και προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε όλες τις πόλεις που αντιμετωπίζουν αστικά προβλήματα. H παρούσα εργασία εστιάζεται στις δράσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη της και συγκεκριμένα στις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο καθώς και κάποια παραδείγματα αναπλάσεων που υλοποιήθηκαν ή είναι υπο υλοποίηση στις δυο μεγάλες πόλεις της, Λευκωσία και Λεμεσό. Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται τους όρους Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάπλαση και επικεντρώνεται σε ορισμούς, στόχους, αρχές και αποτελέσματα καθώς και σε σύντομη ιστορική αναδρομή. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις πολιτικές που λαμβάνει η Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αστικές αναπλάσεις στο πέρασμα του χρόνου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή της Κύπρου και των πόλεων της και πως οργανώνεται Πολεοδομικά και Χωροταξικά. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κύπρου για της περιόδους 2007-2013 και 2014-2020 και παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα αναπλάσεων που εντάχθηκαν σε αυτά. Συμπερασματικά, οι πόλεις της Κύπρου παρουσιάζουν εσθήτα αποτελέσματα από τις αστικές αναπλάσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω των Ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες έχουν βοηθήσει κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, και την σταδιακή έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε το 2013.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Urban renewal
υρωπαϊκές πολιτικές αστικής ανάπτυξης
Αστική ανάπλαση
European urban policies
Urban planning
Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-21T08:59:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)