Κατασκευή ενός GEM ανιχνευτή και ανίχνευση ακτινοβολίας για το pEDM πείραμα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Κατασκευή ενός GEM ανιχνευτή και ανίχνευση ακτινοβολίας για το pEDM πείραμα

Κοτσοκεχαγιά, Αναστασία

Το pEDM ( proton Electric Dipole Moment) πείραμα είναι ένα από τα πειράματα αναζήτησης της ηλεκτρικής διπολικής ροπής του πρωτονίου χρησιμοποιώντας δακτύλιο αποθήκευσης και στοχεύοντας σε ακρίβεια της τάξης του 10-29 e cm. Στο πείραμα τα αποθηκευμένα πολωμένα πρωτόνια εξάγονται σιγά σιγά και σκεδάζονται σε στόχο από κάρβουνο. Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των πρωτονίων με το στόχο είναι δυνατόν κάποιος να μετρήσει τις γωνίες μετάπτωσης του σπιν που προκαλείται λόγω του σταθερού ηλεκτρικού πεδίου στο δακτύλιο αποθήκευσης. Οι GEM ανιχνευτές θεωρούνται ως μέρος του πολαρίμετρου με σκοπό την μέτρηση της ασσυμετρίας των ελαστικά σκεδαζόμενων πρωτονίων από την οποία εξάγεται το σήμα για το pEDM . Με αφορμή το pEDM πείραμα, σε αυτή την εργασία συναρμολογούμε και τεστάρουμε έναν 2x2 cm2 double-GEM ανιχνευτή. Για την μετατροπή του φορτίου που λαμβάνουμε στην άνοδο του ανιχνευτή ως σήμα σε τιμές που μπορούμε να κατανοήσουμε χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα ανάγνωσης. To κύκλωμα αποτελείται από δύο τσιπ A225(Charge Sensitive Preamplifier & Shaping Amplifier) και A206(Voltage Amplifier/Low Level Discriminator) και ένα A.D.C (Analog to Digital Converter). Αφού συναρμολογηθεί ο ανιχνευτής, ελέγχεται χρησιμοποιώντας ως πηγές την κοσμική ακτινοβολία και μια πηγή σιδήρου-55. Ενα DAQ πρόγραμμα βασισμένο σε Lab-View χρησιμοποιείται για την απόκτηση των δεδομένων τα οποία στη συνέχεια αναλύονται χρησιμοποιώντας την root. Τέλος η διακριτική ικανότητα του ανιχνευτή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το φάσμα του σιδήρου-55.
The storage ring proton Electric Dipole Moment (pEDM) experiment is one of the EDM searches using storage ring aiming sensitivity level of 10-29 e cm. In the experiment, the stored polarized protons are slowly extracted and scattered on a carbon target. Through the interactions between the polarized protons and unpolarized carbon nuclei, one can measure the integrated spin precession angles which is caused by the constant electric field in the storage ring. GEM detectors are considered as the polarimeter detectors for asymmetry measurement of the elastically scattered proton signals. On the occasion of the storage pEDM experiment we are constructing and testing a 2x2 cm2 double-GEM detector. In order to transform the charge coming through the anode of the detector to readable values we use a readout board. GEM readout board consists of a Model A225 Charge Sensitive Preamplifier & Shaping Amplifier, a Model A206 Voltage Amplifier/Low Level Discriminator, a Peak Holder Amplifier and an analog to Digital Converter (A.D.C). After constructed detector is tested using cosmic ray radiation and Iron-55 source. A DAQ program based on Lab-View is used for data acquisition and root is used for data analysis. Finally detector's energy resolution is calculated using the energy spectrum of Iron-55 source.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2016-10-24T07:58:27Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)