Η Επίδραση της Οργανωσιακής Κουλτούρας σε Οργανισμούς Εικαστικών Τεχνών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η Επίδραση της Οργανωσιακής Κουλτούρας σε Οργανισμούς Εικαστικών Τεχνών

Πολίτη, Χρυσοπηγή Θωμά

Η παρούσα εργασία διερευνά την οργανωσιακή κουλτούρα οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο τις εικαστικές τέχνες, αξιοποιώντας ως κύριο ερευνητικό εργαλείο το Πλαίσιο Αξιών των Μουσείων των Davies, Paton, και O’Sullivan. Προκειμένου να εξεταστούν οι παράγοντες και οι διαστάσεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο αξιών των συγκεκριμένων οργανισμών, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν δεδομένα από συνεντεύξεις και δευτερογενείς πηγές δύο μουσείων εικαστικής τέχνης και ενός Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Αναζητήθηκαν τα είδη των εντάσεων που συνήθως εκδηλώνονται, οι τρόποι με τους οποίους διευθετούνται και οι ρόλοι που διεκδικούν τα διευθυντικά στελέχη των εν λόγω οργανισμών. Η μέθοδος που θεωρήθηκε καταλληλότερη για την έρευνα αυτή, είναι η μονομεθοδική ποιοτική προσέγγιση της περιγραφικής και επεξηγηματικής μελέτης πολλαπλών περιπτώσεων. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις διαστάσεις του Πλαισίου Αξιών των Μουσείων και την τυπολογία που αυτό ορίζει, ενώ αποκαλύπτουν και άλλες πτυχές του προσανατολισμού των υπό έρευνα οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, αναδύθηκε η διάσταση της «εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας», η οποία αφενός φαίνεται να ασκεί αξιοσημείωτη επίδραση στον τρόπο που διεκπεραιώνονται οι εργασίες στους εξεταζόμενους οργανισμούς και αφετέρου σχετίζεται με τις εντάσεις που εκδηλώνονται, ενώ η δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης δείχνει να επηρεάζει τον προγραμματισμό και τον γενικότερο προσανατολισμό των συγκεκριμένων οργανισμών. Τέλος, οι ρόλοι που επιδιώκουν να διαδραματίσουν τα διευθυντικά στελέχη, ανταποκρίνονται στην τυπολογία που προτείνουν οι Davies, Paton, και O’Sullivan.
The present study explores the organizational culture in institutions involved in the field of visual arts. The analysis is based on the Museum Values Framework elaborated by Davies, Paton, and O’Sullivan. To examine how the framework of values emerges in this type of institutions, data were extracted from interviews with the managers of two museums and an art center. Secondary sources were also used for reasons of triangulation and to comply with the method of case analysis. The study focuses also on the tensions that usually arise in the environment of museums, on the means employed for their settlement, and on the roles that the managers assert in these organizations. The research is based on a mono-method qualitative approach consisting of a descriptive and explanatory multiple-case study. The results confirm the dimensions and the typology suggested by Davies, Paton, and O’Sullivan for the Museum Values Framework. Concerning the orientation of the organizations that were examined, the results reveal also some more complicated aspects. More specifically, a dimension of "internal organizing and operation" emerged that seems to have a notable impact on the ways tasks are processed in the organizations under analysis. This dimension is also related with the tensions that occur, while a drastic reduction of the state funding seems to affect considerably the planning and the general orientation of all three institutions examined. Finally, the roles that the managers assert, respond to the typology proposed by Davies, Paton, and O’Sullivan.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οργανισμοί εικαστικών τεχνών
Visual arts organizations
Πολιτιστικοί οργανισμοί
Organizational culture
Museum Values Framework
Cultural organizations
Οργανωσιακή κουλτούρα
Πλαίσιο Αξιών των Μουσείων
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
Non-for-profit organizations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T08:28:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)