Τα Κίνητρα Κατανάλωσης της «Γρήγορης Μόδας»

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τα Κίνητρα Κατανάλωσης της «Γρήγορης Μόδας»

Σολανάκη, Εμμανώλια Ιωάννη

Η μόδα αποτελεί σημαντικό πεδίο του πολιτισμού. Η βιομηχανία της «γρήγορης μόδας» αποτελεί την εξέλιξη της βιομηχανίας της μόδας. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της βιομηχανίας της «γρήγορης μόδας» και της επικράτησής της στις ελληνικές αγορές γενικότερα, και συγκεκριμένα στην τοπική αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο νεανικό κοινό, προέκυψε η ανάγκη για διερεύνηση των κινήτρων κατανάλωσης του νεανικού καταναλωτικού κοινού της Θεσσαλονίκης από καταστήματα γρήγορης μόδας. Προηγούμενες έρευνες που αφορούσαν την καταναλωτική εμπειρία φανέρωσαν ότι η καταναλωτική δραστηριότητα προσφέρει τόσο χρηστική όσο και ηδονική αξία. Με βάση προηγούμενες έρευνες στο αντικείμενο της κατανάλωσης, υπήρξε η διάκριση σε ατομικά και κοινωνικά καταναλωτικά κίνητρα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας το νεανικό καταναλωτικό κοινό της Θεσσαλονίκης καταναλώνει με ηδονικά κίνητρα, ενώ σημαντικό, επίσης, είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται η εγωκεντρική κατανάλωση. Προέκυψαν τέσσερα βασικά καταναλωτικά κίνητρα από την έρευνα, η απόδραση και συναισθηματική ρύθμιση, η διαδικαστική ικανοποίηση, η αλτρουιστική ικανοποίηση και η εξερεύνηση. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα διερευνά αν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του καταναλωτικού κοινού όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το επίπεδο εισοδήματος επηρεάζουν καθένα από τα κίνητρα αυτά. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά η περαιτέρω διερεύνηση των κινήτρων ηδονικής κατανάλωσης αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.
Fashion is an important field of culture. The "fast fashion" industry constitutes the evolution of the fashion industry. Given the rapid growth of "fast fashion" industry and its prevalence on the Greek market in general, and specifically in the local market of Thessaloniki, where it is particularly popular in the young audience, the need is indicated for the investigation of consumer motives of young consumers from Thessaloniki’s fast fashion stores. Previous researches involving consumer experience revealed that consumer activity offers both utilitarian and hedonic value. Based on previous research into the area of the consumption, there was a distinction of individual from social consumer motives. According to the results of this research young consumers of Thessaloniki consumed based on hedonic motives, while the self-centered consumption is not confirmed. The results from the research are four main consumer motives, escape and emotional adjustment, procedural satisfaction, altruistic satisfaction and exploration. Furthermore, this research explores whether specific consumer characteristics such as gender, age, education level and income level affect each of these motives. According to these results further investigation of hedonic consumption motives is recommended for future research.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μόδα και κατανάλωση
Consumption motives
Fashion and consumption
Cultural consumption
Κίνητρα κατανάλωσης
Πολιτιστική κατανάλωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T11:22:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)