Γλωσσική και Μουσική Επικοινωνία με τη Ρουμανική Παράδοση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Γλωσσική και Μουσική Επικοινωνία με τη Ρουμανική Παράδοση

Ζαραφίδου, Στέλλα

This study deals with the Romanian language and music and how these resulted as components of many factors that contributed to reach their current form. It describes the anatomy of the human (men and women) speech production system, from infancy up to old age and it mentions which are the brain parts that are responsible for the speech processing. It classifies the phonemes of the Romanian and Greek language in order to identify the main differences between them, and it studies the influence of the historical evolution and interaction with other nations on the Romanian language and music. It also studies how the geographical position of Romania contributed to the evolution of its language. The study presents a list of aerophone, chordophone and percussion musical instruments, which helps in understanding the influences the Romanian music has received. Finally the study concludes with a Romanian language analysis in terms of speech, language and musical communication. In order to present the music and dance of Romania, it was created a website using a CMS (Joomla 3.5.1).
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ρουμανική γλώσσα και μουσική και πώς αυτές προέκυψαν ως συνιστώσες πολλών παραγόντων που συνέβαλαν ώστε να φτάσουν στην σημερινή τους μορφή. Περιγράφεται η ανατομία του ανθρώπινου συστήματος παραγωγής φωνής, σε άντρες και γυναίκες, από την βρεφική ηλικία μέχρι και το γήρας του και αναφέρονται τα σημεία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό και την αντίληψη του λόγου. Αναλύεται η κατάταξη των φθόγγων της ρουμανικής και ελληνικής γλώσσας, ώστε να εντοπιστούν οι βασικές διαφορές των δύο γλωσσών και μελετώνται οι επιρροές που δέχθηκε η ρουμανική γλώσσα και μουσική μέσα από ιστορικές εξελίξεις, επαφές με άλλους λαούς, αλλά και το πώς συνέβαλλε η γεωγραφική θέση της Ρουμανίας στην εξέλιξη της γλώσσας, όπως την ξέρουμε. Επίσης παρουσιάζεται μια λίστα πνευστών, έγχορδων και κρουστών μουσικών οργάνων, η οποία βοηθάει στην κατανόηση των επιρροών που δέχθηκε η ρουμανική μουσική. Τέλος αναλύεται η ρουμανική γλώσσα με όρους προφορικής (speech), γλωσσικής (language) και μουσικής (musical) επικοινωνίας (communication). Για την ολοκλήρωση της εργασίας και την παρουσίαση της ρουμανικής μουσικής και των χορών της, δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα με την χρήση CMS (Joomla 3.5.1).

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Φωνητική και Γλωσσική Επικοινωνία
Μουσική Παράδοση
Νεότερη Μουσική Ιστορία της Ρουμανίας
Early Music History in Romania
Speech and Language Communication
Music Tradition

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-31T11:32:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)