Έλεγχος λογισμικού της εφαρμογής COMProFITS

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Έλεγχος λογισμικού της εφαρμογής COMProFITS

Παπαγιάννης, Βασίλειος

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος λογισμικού μιας συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας και η διασφάλιση της ποιότητας της. Με τον όρο έλεγχος λογισμικού εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία μια εφαρμογή περνάει από συγκεκριμένα στάδια ελέγχου προκειμένου να παραδωθεί αρτια και ολοκληρωμένη. Δηλαδή το τελικό προιόν να μην περιέχει κανενός είδους σφάλματα και να είναι έτοιμο για χρήση. Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, ο έλεγος λοσιμικού χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τον λειτουργικό έλεγχο και τον μη λειτουργικό έλεγχο. Στόχος του λειτουργικού ελέγχου είναι η εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης του συστήματος στις αρχικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από τους χρήστες. Από την άλλη ο μη λειτουργικός έλεγχος εστιάζει στο φόρτο δεδομέμων που μπορεί να διαχειριστεί η εφαρμογή και δοκιμάζει τη συμπεριφορά της στα όρια λειτουργίας. Στην σύγχρονη καθημερινότητα όπου η ζωή εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, είναι αναγκαίο να υπάρχει η υψηλότερη δυνατή αποδοτικότητα σε ότι αφορά τις διαδικτυακές εφαρμογές ώστε να εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα οι ανάγκες που μπορούν να καλήψουν. Αρκετοί άνθρωποι πλέον είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν διεργασίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών που σε προγενέστερες εποχές δεν ήταν εφικτό λόγο χώρου π.χ. αποστάσεις, χρόνου και πόρων π.χ. χρήμα. Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημαντικότητα του ελέγχου του λογισμικού των διαδικτυακών εφαρμόγων προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η χρησιμότητα τους. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας λοιπόν είναι ο έλεγχος της διδικτυακής εφαρμογής του COMProFITS. Συγκεκριμένα αυτή η εφαρμογή επιτρέπει σε εργαζόμενους ή υποψηφίους να καταχωρούν τα προσόντα τους στο σύστημα, και στις επιχειρήσεις να χειρίζονται και να αξιολογούν τους εργαζομένους που απασχολούν. Με αυτόν τον τρόπο απλουστεύεται η διαδικασία εύρεσης εργασίας από τους εργαζομένους, η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού από τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύονται πολύ αποδοτικότερα τα προσόντα εργασίας. Κατα τη διαδικασία σχεδιασμού του πλάνου ελέγχου, ακολουθήθηκε η τεχνική που χρησιμοποιεί η IBM σχετικά με τα συστήματα λογισμικού και προσαρμόστηκε η μεθοδολογία της στις ανάγκες της κάθε έκδοσης. Η προσαρμογή αυτή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική καθώς κάθε εκδόση παρουσίαζε ιδιαιτερότητες που την διαφοροποιούσαν από τις προηγούμενες με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσεκτική επαναπροσαρμογή του σχεδίου ελέγχου. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και το πιο απαιτητικό μέρος τις εργασίας συνολικά. Σχετικά με τα συμπεράσματα, το κυριότερο από αυτά είναι ότι κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου του COMProFITS η εφαρμογή πέρασε με επιτυχία όλα τα στάδια δοκιμών επιβεβαιώνοντας έτσι την χρησιμότητά της και είναι πλέον ικανή να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε. Συνοψίζοντας, ένας έλεγχος λογισμικού θεωρείται αποτελεσματικός όταν εχει εντοπίσει σφάλματα στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Αυτή είναι και η σπουδαιότερη συνεισφορά του στο πρόγραμμα. Τα λάθη που εντοπίστηκαν λοιπόν στην συγκεκριμένη εφαρμογή μέγάλης ή αμελητέας σοβαρότητας, αναφέρθηκαν κάνοντας έτσι εφικτή την διόρθωση τους και τη βελτίωση της εφαρμογής, λαμβάνοντας σοβαρά υπ'όψιν τις ανάγκες των χρηστών και τις αρχικές απαιτήσεις που είχαν τεθεί από τους σχεδιαστές.
The purpose of this thesis is the software testing of a particular online service in order to ensure its quality. The term software testing refers to the process by which an application goes through a specific trials in order to be delivered flawless and complete, meaning that the final product does not contain any kind of errors and is ready for use. Furthermore as it will be discussed below, the software testing can be divided into two major categories: functional testing and non-functional testing. The aim of functional testing is the verification of the system response degree to the original requirements set by users. On the other hand, the non-functional test focuses on data load that can be handled by the application and test the behavior of the operating limits. The rapid evolvement of modern every day life, necessitates the highest possible efficiency in terms of web applications in order to respond quickly to the needs that arise. Many people are now able to perform processes through web applications which were prior not possible due to space, eg distances, time and resources, eg money. So it is easy to see the importance of the web application software testing in order to ensure their quality and usefulness. The aim of this project therefore is to test the web-based application named COMProFITS. Specifically, this application allows employees or candidates to register their skills to the system, and businesses to handle and evaluate the employees they hire. Thereby simplifying the process of finding a job by workers, managing human resources by enterprises and manipulating very efficiently working skills. During the planning process of the design plan, the technique used by IBM on software testing was followed and the methodology to match the needs of each version was adapted. This adjustment was particularly demanding as each version demonstrates different attributes that need to be taken under consideration for the test plan to be disigned efficiently. This has been the most demanding aspect of the testing procedure altogether. On the findings, the most important is that at the end of the COMProFITS testing process, all testing stages had been correctly completed, confirming in that way the usefulness of the application that is now able to serve the purpose for which it was constructed. To summarise, software testing is considered effective when it has identified errors in the application during the trial period. This is the greatest contribution to the programme. The mistakes that were spotted during the testing process, major or of lesser importance, were all reported, making their fixation possible and the improvements implementation, taking into account the needs of users and the initial requirements set by the designers.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Έλεγχος
Λογισμικό
COMProFITS
Software
Testing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-31T11:50:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)