Eφαρμογή συστάσεων για ταξιδιωτικές επιλογές με ενοποίηση πληροφορίας κοινωνικών δικτύων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Eφαρμογή συστάσεων για ταξιδιωτικές επιλογές με ενοποίηση πληροφορίας κοινωνικών δικτύων

Καλλιαντζής, Ιωάννης

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας εντάσσεται στο αντικείμενο των τεχνολογιών και εφαρμογών που αφορούν τον τομέα του τουρισμού και η συγκεκριμένη υλοποίηση αφορά την περίπτωση σχεδίασης και οργάνωσης ταξιδιών από το χρήστη μέσω προσωποποιημένων προτάσεων προς αυτόν. Οι προτάσεις είναι ανάλογες των προτιμήσεων του και αποτελούνται από πληροφορίες που προέρχονται από την ενοποίηση δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από διάφορες πλατφόρμες του παγκόσμιου ιστού. Συγκεκριμένα, με την συλλογή δεδομένων σχετικά με τα μέρη που είναι πιθανό να επισκεφτεί ένας χρήστης, από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Foursquare και Google+, προσφέρεται στον χρήστη η ευκαιρία να επιλέξει τα μέρη που θα επισκεφτεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέσα από μία ευρεία γκάμα επιλογών. Παράλληλα, το ιστορικό του χρήστη, οι αρχικές επιλογές του για το ταξίδι που σχεδιάζει καθώς και η ομοιότητα στη συμπεριφορά του με άλλους χρήστες είναι στοιχεία ικανά να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των ενδιαφερόντων που παρουσιάζει, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία προσωποποιημένων προτάσεων προς αυτόν. Η αξιοποίηση των επιλογών του για την δημιουργία ενός προγράμματος επισκέψεων για την περίοδο του ταξιδιού, καθώς και η διατήρηση όλων των πληροφοριών αυτών, είναι στοιχεία που προσφέρουν στον χρήστη την δυνατότητα να οργανώσει σωστά το ταξίδι του και να ανακαλέσει οποιαδήποτε πληροφορία συγκέντρωσε μέσω της διαδικασίας που ακολούθησε, εύκολα και αποτελεσματικά. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε μία τεχνολογική πλατφόρμα αποτελούμενη από 5 συστατικά μέρη, τα οποία καλύπτουν: 1. Την συλλογή και την ενοποίηση πληροφοριών για τις πιθανές τοποθεσίες που μπορεί να επισκεφτεί ο χρήστης από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Foursquare και Google+. 2. Την οργάνωση και τη διάθεση των πληροφοριών αυτών. 3. Τον υπολογισμό της ομοιότητας των χρηστών και τον διαχωρισμό τους σε μικρές ομάδες χρηστών ίδιων ενδιαφερόντων. 4. Την διεπαφή του παγκόσμιου ιστού (Web εφαρμογή) μέσω της οποίας γίνεται ο σχεδιασμός και η οργάνωση του ταξιδιού από τον χρήστη. 5. Την εφαρμογή της κινητής συσκευής που είναι σε θέση να διατηρεί τις ταξιδιωτικές επιλογές του χρήστη ώστε αυτός να έχει πρόσβαση σε αυτές κάθε στιγμή, ακόμα και όταν βρίσκεται εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, τα κομμάτια της εφαρμογής που αφορούν την συγκέντρωση πληροφοριών από τα κοινωνικά δίκτυα και την ομαδοποίηση των όμοιων σε συμπεριφορά και ενδιαφέροντα χρηστών, λειτουργούν αδιάκοπα κάθε στιγμή ανανεώνοντας συνεχώς τις πληροφορίες που διαθέτει η εφαρμογή. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές φτάνουν στον χρήστη χάρη στο κομμάτι που αφορά την οργάνωση και την διάθεση των πληροφοριών. Τέλος, ο χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει μέσω της web εφαρμογής τα μέρη που θα επισκεφτεί και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων, ενώ παράλληλα μέσω της mobile εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που συγκέντρωσε ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτές ανά πάσα στιγμή ανεξάρτητα από τη δυνατότητα σύνδεσης του στο διαδίκτυο.
This thesis belongs to the field of the applications development industry. Particularly this implementation is about developing an application that helps travellers in organizing and planning their trips by making personalized recommendations to them. The recommendations are being made according to the preferences of each user and are populated with data that had been collected and then merged from different web sources. Concretely, by collecting data about venues existing in a city, that people may want to visit, through social medias like Facebook, Foursquare and Google+, the users have the chance of choosing the venues that interest them among a wide range of venues. At the same time, the user's previous trips, his early choices for the trip that is currently being planned, and the similarities between his behavior and the behavior of other users are information that could lead the application to assume what are the user's interests and then in making personalized recommendations according to them. The utilization of the user's choices in order to create a visits schedule for the time period of the trip, and the preservation of these information are critical parts of the application. These features help users to easily organize and plan their trips, while they make possible for the user to recall any of the information that he found interesting during planning his trips. In this context, a technological platform has been created that consists of the following 5 parts: 1. Collecting and merging data about existed venues in an area through social medias like Facebook, Foursquare and Google+. 2. Organizing these data in a database. 3. Computing the similarities between the users and separating them in small groups of users that have the same interests. 4. The web application interface that the users would use in order to plan their trips. 5. The mobile application that the users would use in order to have access to the gathered information while they would be on the road. Specifically, the parts of the platform that are responsible for collecting data from the social medias and for putting users in groups of people with the same interests would run in the background constantly, updating the information that is stored in the database. Also, there is a part of the platform that is responsible for helping all the other parts communicating and exchanging data with each other. Finally, the user is able to choose through the Web application the venues that he will visit during his trip and to then put them in a schedule. Then, through the mobile application, he has the ability to store locally in his smart phone all the useful data he gathered, in order to have access to them even when he is offline.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Σχεδιασμός ταξιδίων
Εφαρμογή συστάσεων
Social networks
Κοινωνικά δίκτυα
Recommender app
Trip planning

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-08T10:00:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)