Ζητήματα προσωπικής κατάστασης των μοναχών του Αγίου Όρους- κληρονομική διαδοχή τους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ζητήματα προσωπικής κατάστασης των μοναχών του Αγίου Όρους- κληρονομική διαδοχή τους

Μπαμπάση, Σοφία Παναγιώτη

Mount Athos is a self-governed part of Greek Territory. The dominance of the Greek State to Mount Athos remains intact as a sign of respect of the Greek State in the years indeterminate status of Mount Athos, which protect from the Constitution (Article 105 C). Along with the Constitution, the Charter of Mount Athos (K.CH.A.O.) of 10 May 1924 defines in detail the status of Mount Athos and the manner of their operation. The K.CH.A.O. includes specific provisions governing the law of persons who wish to become a monk, both in the method of acquiring the monastic property (test and shear) as well as to the exit, withdrawal and expulsion a monastery. Also a number of other issues of personal status of monks is regulated, such as the acquisition and loss of Greek citizenship and exemption from military service. The K.CH.A.O. regulates and issues regarding the financial situation of the monks of Mount Athos and the status of their inheritance, according to the provision of Article 101, which relishes this elevated rank before ordinary laws. The succession is determined according to whether the monk belongs to a peculiar monastery or communes, although today on Mount Athos peculiar Monasteries don’t exist. The importance of the abovementioned distinction lies in the fact that monks of a peculiar monastery are entitled to have their own property, while for the others applies the principle of landlessness. The provision regulates the fate of the property of the monk before shearing, depending on whether it was accorded to the monastery or not. At the same time, and set the theme property of the monk after the shearing, with the basic principle that each heir Athonite monk is this familiar monastery. In the article 101, is regulated that the financial status of the monks of Mount Athos, whilst regulations are provided for the succession regime of the Monks that were ordained as Bishops as well as for the applicable law in case of legal and arbitrary withdrawal of a monk from the monastery.Worth mentioning, are the rules that provide for full tax exemption of inherited property from the monastery itself that this is required by the ancient privileged status of the peninsula, but this does not mean that the Mount Athos completely freed from other tax obligations.
Το Άγιο Όρος, αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας. Η κυριαρχία του Ελληνικού Κράτους επί του τμήματος αυτού παραμένει άθικτη και ακέραιη, ως ένδειξη σεβασμού της Ελληνικής Πολιτείας στο απροσδιόριστων ετών εκεί διαμορφωμένο καθεστώς, το οποίο προστατεύεται από τον Συντακτικό Νομοθέτη ( άρθρο 105Σ). Παράλληλα με το Σύνταγμα, ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) της 10ης Μαίου 1924 καθορίζει με λεπτομερή τρόπο τα αγιορειτικά καθεστώτα και τον τρόπο της λειτουργίας τους. Ο Κ.Χ.Α.Ο. περιλαμβάνει ιδιαίτερες διατάξεις που διέπουν το δίκαιο των προσώπων που επιθυμούν να εγκαταβιώσουν στο Άγιο Όρος, τόσο ως προς τον τρόπο κτήσης της μοναχικής ιδιότητα ( δοκιμασία και κουρά ) όσο και ως προς την έξοδο, αποχώρηση και αποπομπή από μία μονή. Επίσης, ρυθμίζονται διάφορα άλλα ζητήματα της προσωπικής κατάστασης των μοναχών, όπως είναι η κτήση και η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας και η απαλλαγή από την στράτευση. Ο Κ.Χ.Α.Ο., ρυθμίζει και τα θέματα αναφορικά με την περιουσιακή κατάσταση των μοναχών του Αγίου Όρους και το καθεστώς της κληρονομικής διαδοχής τους, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 101, που απολαμβάνει και αυτή αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι των κοινών νόμων. Η κληρονομική διαδοχή, καθορίζεται με κριτήριο εάν ο μοναχός ανήκει σε ιδιόρρυθμη Μονή ή σε κοινόβια, αν και σήμερα στο Άγιο Όρος οι ιδιόρρυθμες Μονές εκλείπουν. Η σημασία της προαναφερόμενης διάκρισης έγκειται στο γεγονός ότι οι ιδιορρυθμίτες μοναχοί δικαιούνται να έχουν τη δική τους περιουσία, ενώ για τους κοινοβιάτες ισχύει η αρχή της ακτημοσύνης. Η σχετική διάταξη ρυθμίζει την τύχη της περιουσίας του μοναχού πριν από την κουρά, ανάλογα με το αν αυτός την εκχώρησε στην Μονή ή όχι. Παράλληλα, ρυθμίζεται και το θέμα της περιουσίας του μοναχού μετά από την κουρά, με την βασική αρχή ότι κληρονόμος κάθε αγιορείτη μοναχού είναι η οικεία αυτού Μονή. Στο δε άρθρο 101 του Κ.Χ.Α.Ο, ρυθμίζεται η περιουσιακή κατάσταση των Αγειορειτών Ιερομονάχων, ενώ προβλέπονται ρυθμίσεις για το κληρονομικό καθεστώς όσων μοναχών χειροτονήθηκαν Επίσκοποι καθώς και για το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση νόμιμης και αυθαίρετης αποχώρησης μοναχού από την Μονή. Άξιο αναφοράς, είναι και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν την πλήρη φορολογική απαλλαγή της κληρονομηθείσας περιουσίας από την Μονή, καθ ότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται από το αρχαίο προνομιακό καθεστώς της χερσονήσου, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ότι το Άγιο Όρος απαλάσσεται πλήρως από άλλες φορολογικές υποχρεώσεις .

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

μοναχοί-κληρονομική διαδοχή
Mount of Athos
Άγιο Όρος
monk-succession

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-09T09:54:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)