Η επαναχρησιμοποίηση της δημόσιας πληροφορίας και τα ανοιχτά δεδομένα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η επαναχρησιμοποίηση της δημόσιας πληροφορίας και τα ανοιχτά δεδομένα

Παπαστεργίου, Στεργιανή-Αθανασία Ιωάννη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα κατόπιν της θέσπισης της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και της ψήφισης του ν. 4305/2014. Στην πρώτη ενότητα παρατίθενται ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις για το άνοιγμα της δημόσιας πληροφορίας και τη σημασία της. Κατόπιν, στην δεύτερη ενότητα, που αποτελεί και το βασικό πυρήνα της παρούσας εργασίας, επιχειρείται η διεξοδική μελέτη του νομοθετικού πλέγματος γύρω από την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας. Πιο αναλυτικά, ερευνάται η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου τομέα, η πολιτική των ανοιχτών δεδομένων που ακολουθείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τέλος το θεσμικό πλαίσιο στο δικαιικό μας σύστημα μέσα από την ιστορική του εξέλιξη, ήτοι από τις πρώτες προβλέψεις του νόμου 3448/2006 έως και τη ψήφιση του νόμου 4305/2014. Στην ίδια ενότητα επισημαίνεται η νομοθετική κατοχύρωση της εξ ορισμού αρχής της ανοιχτής διάθεσης και πραγματοποιείται μία απόπειρα ερμηνείας των ισχυουσών διατάξεων. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα αποτιμώνται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των ανοιχτών δεδομένων, και η εργασία ολοκληρώνεται με ορισμένες συμπερασματικές σκέψεις.
The purpose of this dissertation thesis is the detailed presentation of the legal framework, applied in Greece, related to the reuse of public sector information after the adoption of the Directive 2013/37/EE and the enactment of Law 4305/2014. The first part of the study lists some introductory remarks on the opening of public information and its importance. Then, in the second section, which is the main core of this paper, was attempted a thorough study of legislation on the reuse of public information. Specifically, this section researches the constitutional guarantees for the reuse of public sector information, the European open data policy, and finally the institutional framework in Greek legal system through its historical evolution, namely from the early provisions of Law 3448/2006 up to the enactment of Law 4305/2014. The same section highlights the legal establishment of open data by default and makes an attempt to interpret the existing legal provisions. The third and last section evaluates the outcome of the open data applications, and the thesis is completed by some concluding thoughts.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δημόσια πληροφορία
Ανοιχτά Δεδομένα
Reuse of data
Public sector information
Open data
Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-10T08:54:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)