Αναστολείς της ρενίνης: Επίδραση στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Αναστολείς της ρενίνης: Επίδραση στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

Μπουγάτσα, Β.
Ηλιάδης, Φώτιος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Hypertension is a major risk factor for the occurrence and progression of atherothrombosis disease. Patients with hypertension, particularly in coexistence with other risk factors are frequently experiencing target organ damage, especially the heart and kidneys. Antihypertensive medications that antagonize the renin-angiotensin-aldosterone system are now the main treatment in patients with multiple cardiovascu lar risk factors. Clinical studies have shown that both angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers exercise cardioprotective and renoprotective effect independent of blood pressure. Aliskiren is the first orally active low molecular weight non-peptide renin inhibitor. Aliskiren inhibits renin and supresses plasma renin activity therefore exercises a stronger depress of SRAA. However, while experimental and clinical data provide strong evidence for the pleiotropic effects of aliskiren and the prevention of atherothrombosis, the role of aliskiren in oxidative stress, endothelial dysfunction and inflammation has not been fully clarified.
Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου. Oι υπερτασκοί ασθενείς, ιδίως επί συνυπάρξεως και άλλων παραγόντων κινδύνου, παρουσιάζουν συχνότερα προσβολή οργάνων-στόχων, όπως η καρδιά και οι νεφροί. Oι φαρμακευτικές ουσίες που παρεμβαίνουν στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης αποτελούν σήμερα την κύρια αντιυπερτασική θεραπεία σε ασθενείς με πολλαπλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, όσο και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ ασκούν καρδιοπροστατευτική και νεφροπροστατευτική δράση ανεξάρτητα από τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η αλισκιρένη είναι ο πρώτος από του στόματος μικρού μοριακού βάρους μη πεπτιδικός αναστολέας της ρενίνης. Αναστέλλοντας απευθείας τη ρενίνη, μειώνει τη δραστικότητα της ρενίνης πλάσματος και ασκεί ισχυρότερη κατασταλτική δράση στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. Ωστόσο, ενώ πειραματικά και κλινικά δεδομένα παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για τις πλειοτρόπες δράσεις της αλισκιρένης και την επαγόμενη επιβράδυνση της αθηρογένεσης, ο ρόλος της αλισκιρένης στην οξειδωτική καταπόνηση, την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και τη φλεγμονή δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2012
2016-11-11T08:22:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.25 no.4 [2012] p.216-226
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)