Δημοσίευση Δεδομένων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Δημοσίευση Δεδομένων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

Λιοτήρη, Ευαγγελία

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημοσίευση των Επιστημονικών Δημοσιεύ- σεων των Μελών ΔΕΠ του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Open Data). Οι δημοσιεύ- σεις αυτές είναι διαθέσιμες στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) του μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακής βιβλιοθήκης Invenio, η οποία, όμως, δεν παρέχει την δυνατότητα διάθεσης των δεδομένων ως Linked Open Data μέσω ενός SPARQL endpoint, κάτι που είναι απαραίτητο για την πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων που παρέχει ο Σημασιολογικός Ιστός. Για να διαθέσουμε τα δεδομένα μας στο Semantic Web πρέπει να τα μετατρέψουμε σε RDF μορφή και να τα διαθέσουμε μέσα απο κάποια εφαρμογή που να υποστηρίζει τη διανομή των Linked Open Data. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της δημοσιοποίησης των Ανοιχτών Διασυνδεδεμένων δεδομένων είναι ο εύκολος διαμοιρασμός τους, η επεκτασιμότητα τους καθώς και η επαναχρησιμοποίηση τους. Στο πλαίσιο της ερ- γασίας, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή των Επιστημονικών Εργασιών σε Διασυνδεδεμένα Δεδομένα καθώς και για τη δημοσίευση τους στο Σημασιολογικό Ιστό, μέσα από την διεύθυνση lod.csd.auth.gr. Η με- θοδολογία που αναπτύχθηκε είναι γενική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή και δημοσίευση όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων του ΑΠΘ ή άλλου ιδρύματος, που βασίζεται στην πλατφόρμα Invenio.
This thesis is about publishing citations of scientific papers authored by the faculty members of the Informatics Department of the Aristotle University of Thessaloniki as Linked Open Data. These papers are currently published on the Institutional Repository (IKEE) website through the digital library platform Invenio, which does not provide a SPARQL endpoint, which is required in order to fully exploit Semantic Web capabilities and technologies for linked data. In order to publish the data on the Semantic web, they must be converted to RDF and be made publicly available through a service that supports queries to linked open data. Some of the benefits of such an infrastructure is the easy sharing of data, their extensibility and their re-usability. In the thesis, the theoretical background is analyzed along with the tools that were used to published the aforementioned data on the Semantic Web, through the lod.csd.auth.gr URL. The developed methodology is general enough to be used for publishing scientific papers of all University Department or any other Universities’ papers, which are based on the Invenio platform.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

ανοιχτά δεδομένα
linked open scientific papers
διασυνδεδεμένα δεδομένα
open data
linked data
ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα δημοσιεύσεων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-14T11:36:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)