Συσχέτιση των μεταβολών της ολικής και της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή του UVA με την ολική ακτινοβολία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Συσχέτιση των μεταβολών της ολικής και της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή του UVA με την ολική ακτινοβολία

Νικολής, Δημήτριος

This project is about the correlation of changes in total and direct solar radiation in the Ultraviolet region with the total radiation. The correlation is accomplished by using data downloaded from AERONET and records of solar radiation measurements (UVA, direct UVA, total and total direct). The combination of the measurement files is done by an algorithm. As soon as the files were in their usable form, through Microsoft Office Excel's data analysis (correlation, regression, histogram) four mathematical relations were extracted (total-UVA, total direct-UVA direct, total-UVA and direct UVA, direct total-UVA and direct UVA) from libRadtran (open library for radiative transfer). Subsequently, these relations were applied in real measurements of solar radiation of the year 2006. Unfortunately, my calculations could only be verified in the two cases of total solar radiation due to the absence of real measurements for direct total radiation. So, in the first verified relation the percentage of error was small and increased in the application of my second relation.
Η εργασία αφορά στη συσχέτιση των μεταβολών της ολικής και της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή του UVA με την ολική. Η συσχέτιση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση δεδομένων του AERONET και αρχείων μετρήσεων UVA, UVA άμεσης, ολικής και άμεσης ολοφασματικής ακτινοβολίας. Ο συνδυασμός των αρχείων γίνεται με τη βοήθεια αλγορίθμου. Αφού τα αρχεία ήρθαν στην τελική τους μορφή, χρησιμοποιήθηκαν οι αναλύσεις δεδομένων του Microsoft Office Excel (συσχέτιση, παλινδρόμηση, ιστόγραμμα) για την εξαγωγή τεσσάρων σχέσεων (ολική ολοφασματική με UVA, άμεση ολοφασματική με άμεση UVA, ολική ολοφασματική με ολική και άμεση UVA και άμεση ολοφασματική με ολική και άμεση UVA) από δεδομένα της διαδικτυακής βιβλιοθήκης δεδομένων libRadtran. Στη συνέχεια, οι σχέσεις αυτές, εφαρμόστηκαν σε πραγματικές μετρήσεις ακτινοβολίας του έτους 2006. Μόνο στις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης της ολικής ολοφασματικής ακτινοβολίας, μπόρεσα να επαληθεύσω τους υπολογισμούς μου, λόγω απουσίας πραγματικών μετρήσεων άμεσης ολοφασματικής. Στην πρώτη λοιπόν, είχα μικρό σφάλμα ενώ στη δεύτερη αυτό αυξήθηκε υπό την επίδραση διάφορων παραγόντων.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-14T12:01:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)