Η αίτηση ακύρωσης διαδικασίας στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, άρθρα 341, 501, 435 ΚΠΔ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η αίτηση ακύρωσης διαδικασίας στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, άρθρα 341, 501, 435 ΚΠΔ

Μάγγου, Φανή Νικολάου

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ). Το ένδικο αυτό βοήθημα δίνεται στον κατηγορούμενο που για λόγους ανώτερης βίας ή άλλα ανυπέρβλητα αίτια δεν κατάφερε να γνωστοποιήσει στο δικαστήριο το ανυπέρβλητο κώλυμα εμφάνισής του στη δίκη και να ζητήσει αναβολή, με αποτέλεσμα να δικαστεί ερήμην. Με το ένδικο αυτό βοήθημα, ο ανυπαιτίως ερημοδικασθείς κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της ερήμην καταδικαστικής σε βάρος του απόφασης, ώστε να δικαστεί και πάλι, κατ’ αντιμωλία, και να εκφράσει τις απόψεις του. Η αίτηση στρέφεται κατά ερήμην καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ο καταδικασθείς είχε κλητευθεί ως γνωστής διαμονής (άρθρο 155 ΚΠΔ). Η αίτηση ακύρωσης διαδικασίας στηρίζεται στο γενικό κανόνα «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα» (impossibilium nulla est obligatio) και αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας επανορθώσεως ενδεχόμενης αδικίας σε βάρος του κατηγορουμένου που οφείλεται σε ανυπαίτια ερημοδικία του.
Object of this thesis is the petition for annulment of criminal proceedings (Article 341 CCP). This legal remedy is given to the defendant who, for reasons of force majeure or other causes insurmountable failed to notify the court about an insurmountable obstacle concerning his appearance to the trial and request an adjournment, so be tried in absentia. By this legal remedy, the defendant who has been condemned by default may request the annulment of the verdict of guilt in order to trial again, adversarial, and express his views. The petition is lodged against absentia conviction, if the accused was summoned as known residence (Article 155 CCP). The petition for annulment of criminal proceeding is based on the general rule «impossibilium nulla est obligation», and is designed to provide opportunity to rectify any injustice in against the defendant due to no fault of default.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αίτηση-Ακύρωση-Διαδικασία
Petition-Annulment-Proceeding

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-16T10:16:12Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)