Η τέχνη και η καλλιέργεια του προφορικού λόγου του νηπίου στην προσχολική αγωγή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η τέχνη και η καλλιέργεια του προφορικού λόγου του νηπίου στην προσχολική αγωγή

Λαμνή, Καλλιόπη Νικολάου

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διδακτική προσέγγιση της τέχνης. Ο κύριος σκοπός της αποτελεί την καλλιέργεια του προφορικού λόγου του νηπίου, μέσα από την διδακτική προσέγγιση ανάγνωσης και ερμηνείας εικαστικού έργου τέχνης. Χρησιμοποιεί τη μεθοδολογική τεχνική του προγράμματος «Artful Thinking», του πανεπιστημίου του Harvard. Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται στην επεξεργασία και των τριών πρώτων σταδίων ανάπτυξης της λειτουργίας της γλώσσας, καθώς και των τριών σταδίων ανάπτυξης της μεταλειτουργίας της γλώσσας. Η εργασία εκτείνεται σε τρία κεφάλαια, όπου στο πρώτο διερευνάται η τέχνη μέσα από τις ποικίλες λειτουργίες της, καθώς και η σύνδεση της με τις γνωστικές διεργασίες του ανθρώπου. Η τέχνη δεν είναι απλά μίμηση ή αντιγραφή, αλλά εννοιολογική συγκρότηση του κόσμου, έκφραση, λόγος και επικοινωνία. Ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες αναπτύσσει και η γλώσσα, με την οποία ασχολείται το δεύτερο κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτό στο τρίτο κεφάλαιο προτείνεται η σύνδεση τους, σε διδακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Ειδικά για την καλλιέργεια και όχι απλά την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Μέσα από την ανάγνωση των εικαστικών μορφών και του οπτικού αλφαβητισμού, ο λόγος υψώνεται σε υψηλές πνευματικά σφαίρες. Η εκπαίδευση μέσω τέχνης, αποτελεί το θέμα του τρίτου κεφαλαίου, στο οποίο αναφέρονται οι ωφέλειες από την ένταξη της τέχνης στους διδακτικούς σχεδιασμούς των εκπαιδευτικών και παρουσιάζεται μία διδακτική προσέγγιση καλλιέργειας του προφορικού λόγου, μέσα από την ανάγνωση εικαστικού έργου τέχνης στο Νηπιαγωγείο.
This project deals with the didactic approach to art. The main purpose is the development of the spoken language of the infant, through the teaching of reading and interpreting visual art project approach. The art teaching approach using the Harvard’s University methodological technique programme «Artful Thinking». The originality of this project is the processing of all the three first development stages of language’s operation and of the three development stages of language’s post functions. The work consists of three chapters. The first explores art through her various functions and also her connections of the human cognitive processes. Art is not simply imitating or copying the images of the world, is conceptual constitution of the world, expression, speech and communication. Language develops exactly the same functions, in which the second chapter deals. Education through art is the subject of the third chapter, reflecting the benefits of the integration of art in teaching plans of teachers. Also presents a teaching art approach of spoken language development through visual art project, in Kindergarten. The reading visual art forms and visual literacy rises the spoken language to high spiritual realms.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οπτικός αλφαβητισμός
Development of spoken language
Ανάγνωση εικαστικών μορφών
Ανάπτυξη προφορικού λόγου
Visual Literacy
Reading visual forms

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-18T10:42:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)