Δικαιοδοτικές Ασυλίες των Κρατών την Εποχή του Διεθνούς Επιτακτικού Δικαίου: Από τη Βεστφαλική Συγκρότηση στην Κοινοτιστική Σύλληψη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δικαιοδοτικές Ασυλίες των Κρατών την Εποχή του Διεθνούς Επιτακτικού Δικαίου: Από τη Βεστφαλική Συγκρότηση στην Κοινοτιστική Σύλληψη

Κούρτης, Δημήτριος Αχιλλέα

The thesis in hand is divided into two parts, aiming at the thorough investigation of the concept of Jurisdictional Immunities of the State (JIS) under the light of contemporary International Law’s norms and principles. Furthermore, the present paper is grounded on the hypothesis according to which by the mere recognition and adoption within the field of international legal doctrine and praxis of peremptory norms’ (jus cogens) concept, the international system has radically altered, moving towards a post-westphalian constitutional formation. In the first part, scientific research focuses on the function of JIS’ institution as a corollary of the westphalian “constitutional” paradigm, while approaching critically international jurisprudence. The latter usually preserves stringently the distinction between procedural (JIS) and substantial (jus cogens) rules. Violation of the latter cannot justify a repudiation of the former, as recently confirmed by the ICJ’s jurisprudence in the Jurisdictional Immunities Case (FRG v Italy: Greece intervening; Judgement of February 3, 2012, Merits). Accordingly, the inadvisability of maintaining a strict distinction between substance and process within the ambit of International Law is addressed. Subsequently, the possibility of identifying a procedural branch of international peremptory law is inspected. Finally, the paper is concluded by the application of the “switchman” (aiguilleur) theorem –initially articulated by Hans Kelsen for the needs of municipal constitutional law– on the problematic of judicial settlement of normative conflicts between peremptory international law and ordinary JIS’ rules.
Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη και εξετάζει τον θεσμό των Δικαιοδοτικών Ασυλιών Κράτους (ΔΑΚ) υπό το ισχύον Διεθνές Δίκαιο. Η παρούσα εδράζετε επί της παραδοχής ότι από και διά της υιοθέτησης του σχήματος των Επιτακτικών Κανόνων του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου το διεθνο-νομικό σύστημα έχει μεταβληθεί ριζικά, κατευθυνόμενο προς μιαν νέα μορφή μετα-βεστφαλικής συγκρότησης. Στο πρώτο μέρος, η προβληματική εστιάζει στη λειτουργία του θεσμού των δικαιοδοτικών ασυλιών, όπως αυτός απορρέει από το βεστφαλικό «συνταγματικό» παράδειγμα και προσεγγίζει κριτικά την διεθνή νομολογία, η οποία τείνει να διακρίνει αυστηρά μεταξύ διαδικαστικών κανόνων (ΔΑΚ) και ουσιαστικών κανόνων (επιτακτικό διεθνές δίκαιο). Η παραβίαση των δεύτερων δεν δικαιολογεί την κάμψη των πρώτων, θέση η οποία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην Υπόθεση των Δικαιοδοτικών Ασυλιών Κράτους (Γερμανία κ. Ιταλίας: Ελλάδα παρεμβαίνουσα, Απόφαση επί της Ουσίας της 3ης Φεβρουαρίου 2012). Στη συνέχεια η μελέτη επικεντρώνεται στην αστοχία αυστηρής διάκρισης μεταξύ ουσίας και διαδικασίας σε επίπεδο διεθνών κανονιστικών ρυθμίσεων και διερευνά το ενδεχόμενο ύπαρξης και διαδικαστικού σκέλους καθ’ όσον αφορά ειδικώς τους κανόνες jus του επιτακτικού. Τέλος, η ανά χείρας ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της θεωρίας του «κλειδούχου», την οποίαν –στο πλαίσιο του εσωτερικού δικαίου– κατέστρωσε πρώτος ο Χάνς Κέλσεν, επί του προβλήματος της δικαιοδοτικής επίλυσης των συγκρούσεων μεταξύ των κανόνων του επιτακτικού δικαίου και του θεσμού των ΔΑΚ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κανονιστική Ιεραρχία
Δικαιοδοτικές ασυλίες
Normative Hierarchy
Jus Cogens
Επιτακτικό Διεθνές Δίκαιο
Jurisdictional Immunities

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-05-01
2016-11-21T10:44:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)