Ρινική φορεία και αντιμικροβιακή ευαισθησία αρνητικών στην πηκτάση σταφυλόκοκκων σε φοιτητές της Κτηνιατρικής στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΡινική φορεία και αντιμικροβιακή ευαισθησία αρνητικών στην πηκτάση σταφυλόκοκκων σε φοιτητές της Κτηνιατρικής στην Ελλάδα (EL)
Nasal carriage and antimicrobial susceptibility of Coagulase–Negative Staphylococci (CoNS) among healthy veterinary students in Greece (EN)

PAPADOPOULOS, T.
MALISSIOVA, E.
HADJICHRISTODOULOU, C.
KOMODROMOS, D.
SERGELIDIS, D.
CHASIOTI, M.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι Πηκτάση Αρνητικοί Σταφυλόκοκκοι (Coagulase Negative Staphylococci –CONS) και ειδικά οι ανθεκτικοί στη μεθικιλλίνη (MRCoNS) αποτελούν σημαντικά παθογόνα και οι λοιμώξεις που προκαλούν συνδέονται με χώρους υγειονομικής περίθαλψης. Οι CoNS θεωρούνται πηγή μετάδοσης σε άλλα βακτήρια γενετικού υλικού που διέπει την αντιμικροβιακή αντοχή. Η εκτίμηση του επιπολασμού τους στους ανθρώπους συμβάλλει σημαντικά στην αξιολόγηση του κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ρινικής φορείας CοNS σε υγιείς φοιτητές Κτηνιατρικής. Κατά την εξέταση ρινικών επιχρισμάτων 81 υγιών φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, απομονώθηκαν 24 στελέχη από 22 (27,16%) φοιτητές εκ των οποίων 54% ήταν Staphylococcushaemolyticus, 45,8% Staphylococcuswarneri, 16,6% Staphylococcusepidermidis, 4,2% Staphylococcuspasteuri και 4,2% Staphylococcus capitis. Όλα τα στελέχη ήταν ανθεκτικά στην πενικιλλίνη, 33,3% ήταν ανθεκτικά στην αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ, 29,2% στην ερυθρομυκίνη, 4,2% στην τριμεθοπρίμη / σουλφαμεθοξαζόλη 4,2% στην οξακιλλίνη και 4,2% στη γενταμυκίνη. Το ανθεκτικό στην οξακιλλίνη στέλεχος ανήκε στο είδος S. epidermidis και αποδείχθηκε ότι φέρει το γονίδιο mecA. Η παρούσα μελέτη κατέδειξε ότι το ποσοστό ρινικής φορείας CoNS σε φοιτητές Κτηνιατρικής στην Ελλάδα ήταν χαμηλό. Οι ιδιοκτήτες ζώων ήταν σε σημαντικά χαμηλότερο βαθμό θετικοί στους αρνητικούς στην πηκτάση σταφυλόκοκκους, σε σχέση με τους μη έχοντες κάποιο ζώο συντροφιάς (p-value=0.007), ενώ οι συμμετέχοντες που είχαν επισκεφθεί νοσοκομείο το τελευταίο εξάμηνο, ήταν σε στατιστικά χαμηλότερο ποσοστό θετικοίστους αρνητικούς στην πηκτάση σταφυλόκοκκους σε σχέση με τους υπολοίπους (p-value=0.048). Παρά το γεγονός ότι μόνο ένας φοιτητής βρέθηκε να μεταφέρει ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη S. epidermidis, η παρουσία του είναι ένδειξη ότι αυτό το παθογόνο μπορεί να κυκλοφορεί σε κτηνίατρους και προσωπικό κτηνιατρικών μονάδων υγείας. Κατά συνέπεια συστήνονται προγράμματα επιτήρησης στις κτηνιατρικές μονάδες, μιας και τα ανθεκτικά βακτήρια υπάρχουν σε αυτό το περιβάλλον και μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. (EL)
During last decades CoNS and especially the methicillin-resistant (MRCoNS) ones have become important pathogens and their infections are usually associated with healthcare settings. CoNS are considered as source of antimicrobial resistance traits for other bacteria and thus the evaluation of their prevalence in the community contributes significantly to the risk assessment in relation to public health. The aim of the present study was the investigationof the nasal carriage and antimicrobial susceptibly of CoNS among healthy veterinary students. From 81 healthy students of the School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 24 strains were isolated from 22 (27.16%) students. Of them 54% were identified as Staphylococcus haemolyticus, 45.8% as Staphylococcus warneri, 16.6% as Staphylococcus epidermidis, 4.2% as Staphylococcus pasteuri and 4.2% as Staphylococcus capitis. All isolates were resistant to penicillin, 33.3% were resistant to amoxicillin/clavulanic acid, 29.2% to erythromycin, 4.2% to oxacillin, 4.2% to gentamycin and 4.2% to trimethoprim/sulfamethoxazole. The resistant to oxacillin isolate belonged to the S. epidermidis species and proved to carry the mecA gene. This study showed that the rate of nasal carriage of CoNS among veterinary students in Greece was low. The analysis of the standardised questionnaire, that was completed for each participating student during sampling, showed that pet owners tested positive for the coagulase-negative staphylococci were at a significantly lower rate (p-value=0.007) compared to non-pet owners. Moreover, among the participants who had visited a hospital over the last six months, the percentage of positive results in coagulase-negative staphylococci was significantly lower compared to that of the other participants (p-value=0.048). Although only one student found to carry methicillin-resistant S. epidermidis, its presence is evidence that this pathogen may circulate among veterinarians and the personnel of veterinary health establishments. Surveillance programs should also be performed in veterinary units because the emergence resistant bacteria in this environment may represent a risk to public health. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γονίδιο mecA (EL)
MALDI-TOF MS (EL)
Πηκτάση Αρνητικοί Σταφυλόκοκκοι (EL)
αντιμικροβιακή αντοχή (EL)
φοιτητές κτηνιατρικής (EL)
MALDI-TOF MS (EN)
veterinary students (EN)
Coagulase negative staphylococci (EN)
antimicrobial susceptibility (EN)
mecA gene (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 557-566 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 557-566 (EN)

Copyright (c) 2018 E MALISSIOVA, M CHASIOTI, T PAPADOPOULOS, D KOMODROMOS, C HADJICHRISTODOULOU, D SERGELIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.