Η χρήση του ΙΤΡΑ ως διαγνωστικού κριτηρίου της σχολικής ετοιμότητας για τη φοίτηση στο δημοτικό στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1991 (EN)
Η χρήση του ΙΤΡΑ ως διαγνωστικού κριτηρίου της σχολικής ετοιμότητας για τη φοίτηση στο δημοτικό στην Ελλάδα (EL)

Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (EL)

Με το Ιλλινόις Τεστ Ψυχογλωσσικών Ικανοτήτων, ένα τεστ που είναι σταθμισμένο στον ελληνικό χώρο, αξιο­λογήθηκαν οι ψυχογλωσσικές ικανότητες 97 μαθητών, ηλικίας 5 1/2 χρόνων , στην αρχή της φοίτησής τουςστην Α ' τάξη του δημοτικού. Στο τέλος της Α ' τάξης και στο τέλος της Γ ' τάξης αξιολογήθηκε η επίδοσητων μαθητών αυτών στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην αριθμητική και στο λεξιλόγιο. Η αξιολόγηση τηςεπίδοσης έγινε με ερωτηματολόγιο που συμπλήρωνε ο δάσκαλος για κάθε μαθητή χωριστά και με τεστ επίδοσηςπου έφτιαξε η ερευνήτρια. Ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των δύο μεταβλητών, ψυχογλωσσική επίδοση-σχολικήεπίδοση, θα έδειχνε κατά πόσο το ΓΓΡΑ είναι έγκυρο κριτήριο για την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότηταςτων μαθητών. Από τα δεδομένα παρατηρήθηκε υψηλή συνάφεια μεταξύ των δύο μεταβλητών. Από τα 12 υποτέσττου ΓΤΡΑ, την υψηλότερη συνάφεια παρουσίασαν τα υποτέστ Συσχέτιση Ακουστικών Παραστάσεων, Ολοκλή­ρωση Ελλιπών Προτάσεων και Ολοκλήρωση Ελλιπών Λέξεων. (EL)

άρθρο (EL)

Ακαδημαϊκή επίδοση -- (EL)
Ψυχολογία, Εφαρμοσμένη -- (EL)
Μαθητές -- Αξιολόγηση -- (EL)
Students, Rating of -- (EN)
Psychology, Applied -- (EN)
Academic underachievement - (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1991 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 04, τεύχ. 3, 285-296 (1991) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)