Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

Κορρές, Γιώργος

Βασιλείου, Δημήτριος
Μιχαλόπουλος, Χρήστος

Με τη μελέτη του παρόντος ΕΔΥ ο φοιτητής αναμένεται ότι : Θα έχει κατανοήσει τα βασικά εργαλεία και τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, στα οικονομικά των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.Θα έχει κατανοήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά διευθυντικά στελέχη και στα οποία απαιτείται η ανάλυση των σύγχρονων ανοικτών οικονομιών και οι μεταξύ τους συναλλαγές. Θα έχει αποκτήσει και κατανοήσει μια ισχυρή θεωρητική βάση από την οποία θα μπορεί να αναλύσει το διεθνές εμπόριο και την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.Θα έχει ευχέρεια να χρησιμοποιεί τα σχετικά εμπειρικά δεδομένα των διεθνών συναλλαγών. Θα αντιλαμβάνεται και θα μπορεί να ερμηνεύσει τις επιπτώσεις από τις τρέχουσες οικονομικές πολιτικές στο διεθνές εμπόριο και την διεθνή οικονομία.Θα έχει κατανοήσει πως η οικονομική θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην άσκηση οικονομικής πολιτικής η σε επιχειρηματικές καταστάσεις.Θα έχει κατανοήσει το ρόλο των οικονομικών εννοιών στην αξιολόγηση και βελτίωση της λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων.Θα έχει κατανοήσει τα αποτελέσματα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση και πως οι επιχειρήσεις αποκρίνονται στις μακροοικονομικές τάσεις και συνθήκες.Θα έχει κατανοήσει το σύνδεσμο μεταξύ της οικονομικής ανάλυσης και των αρχών της χρηματοοικονομικής επιχειρήσεων.Θα έχει κατανοήσει το επιχειρησιακό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πως οι οργανισμοί λειτουργούν μέσα σε αυτό.
Το παρόν υπερκείμενο αποτελείται από εναλλακτικό διδακτικό υλικό αναφορικά με την οικονομική για διοικητικά στελέχη με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το παρόν υπερκείμενο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει ως βασικό στόχο την ανάλυση των βασικών θεμάτων που αφορούν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με την οικονομική των επιχειρήσεων. Το τρίτο μέρος διαφοροποιείται, καθώς αφορά θέματα σχετικά με τα οικονομικά των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Multiple choice questions

Υπερβάλλουσα ζήτηση και προσφορά
Terms of trade
Πραγματικά κέρδη εμπορίου
Όροι εμπορίου
Τοπικές και διεθνείς αγορές
Domestic and international markets
Balance of trade
Comparative advantage
Κόστος ευκαιρίας
Ισοζύγιο πληρωμών
Opportunity cost
Excess demand and excess supply
Συγκριτικό πλεονέκτημα
Παγκόσμια αγορά
Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Real gains from trade


English

2008
2009-02-25T10:33:28Z
2013-12-13T11:10:29Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με επιλεγμένη βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 15-18 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Κάθε ένα από τα 3 μέρη του απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 40 ώρες μελέτης. (290 Ερωτήσεις)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)