Διακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος

Παπαπετρόπουλος, Αντρέας

Σιδέρης, Διαμαντής
Παπαπετρόπουλος, Αντρέας
Τζαμαρίας, Σπύρος

Διακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων: Το συγκεκριμένο υλικό έχει ως στόχο να σας προσφέρει μια πιο λεπτομεριακή παρουσίαση του τρόπου επικοινωνίας των κυττάρων και των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενός κυττάρου όταν αυτό δέχεται ένα εξωκυττάριο σήμα. Οι πληροφορίες που δίνονται αποτελούν τη συνέχεια όσων μελετήσατε στην ενότητα 3.4 του τόμου 1 «Κυτταρική Βιολογία». Μελετώντας τα γεγονότα που συμβαίνουν στο κύτταρο μετά την διέγερσή του από ορμόνες, αυξητικούς παράγοντες ή άλλες ουσίες θα μπορέσετε να κατανοήσετε τις βιοχημικές αλλαγές που συνοδεύουν την πρόσδεση ουσιών στους υποδοχείς του κυττάρου. - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος: Το συγκεκριμένο υλικό έχει ως στόχο να σας προσφέρει μια πιο λεπτομεριακή παρουσίαση της απόπτωσης και των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενός κυττάρου όταν αυτό εκτίθεται σε αποπτωτικά ερεθίσματα. Οι πληροφορίες που δίνονται αποτελούν τη συνέχεια όσων μελετήσατε στην ενότητα 8.6 του τόμου 1 «Κυτταρική Βιολογία». Το κείμενο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω στην απλή λειτουργία των ενζύμων και στον τρόπο δράσης τους. Ο φοιτητής πρέπει να εμβαθύνει στο υλικό αυτό ώστε να καταλάβει ποιές βιοχημικές αλλαγές συμβαίνουν σε κύτταρα που πεθαίνουν και σε τι διαφέρει η νέκρωση των κυττάρων από τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάναντο.
Διακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων: Το παρόν εναλλακτικό διδακτικό υλικό μελετά την επικοινωνία των κυττάρων και πιο συγκεκριμένα τους μηχανισμούς σηματοδότησης και το ενδοκυτταρικό μονοπάτι μεταγωγής ενός εξωκυττάριου σήματος. - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος: Το παρόν εναλλακτικό διδακτικό υλικό μελετά τους μηχανισμούς που οδηγούν τα κύτταρα στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο και τις διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης.

Hypertext

Μεταγωγή Σημάτων
Δεύτεροι αγγελιοφόροι
Διακυτταρική Επικοινωνία
Receptor
Kinase
Τελεστής
Second messenger
Κινάση
Phosphatase
Effector


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:21:37Z
2009-03-03T10:49:50Z


Διακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων: Σας συνιστούμε να ασχοληθείτε με τo παρόν υλικό στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου 3.4. Ο προβλεπόμενος χρόνος μελέτης υπολογίζεται στις 3 ώρες. - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος: Σας συνιστούμε να ασχοληθείτε με τo παρόν υλικό στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου 8. Ο προβλεπόμενος χρόνος μελέτης υπολογίζεται στις 3 ώρες. (27 Σελίδες + 13 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.