ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PALSO ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
EVALUATION DER PALSO-VORSCHRIFTEN FÜR DIE DAF-PRÜFUNG – KRITIK UND VORSCHLÄGE
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PALSO ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ζαφείρη, Αγγελική

Βηδενμάιερ, Δάφνη
Μπερμπέρογλου, Παράσχος

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των προδιαγραφών των εξετάσεων PALSO για την Γερμανική ως Ξένη Γλώσσα στα επίπεδα preA1 και Α2. Στόχος είναι η κριτική των εξετάσεων βάσει των κριτηρίων ποιότητας και συνακολούθως η παρουσίαση μιας εναλλακτικής πρότασης για τη βελτίωσή τους. Στο θεωρητικό μέρος παρατίθενται οι σημαντικότερες θεωρίες και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατασκευή των τεστ. Αρχικά ορίζονται οι έννοιες «Τεστ» και «Εξέταση». Ακολουθεί η παρουσίαση των σημαντικότερων μοντέλων γλωσσικών επικοινωνιακών ικανοτήτων, στα οποία βασίζεται η κατασκευή τεστ, καθώς και των στόχων και των διαφόρων ειδών γλωσσικών τεστ. Στη συνέχεια περιγράφονται οι απαραίτητες για την κατασκευή και αξιολόγηση θεωρίες των τεστ, καθώς και τα κριτήρια ποιότητας, στα οποία βασίζεται η επικρατέστερη Κλασσική Θεωρία. Το πρακτικό μέρος ξεκινάει με την αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών, των ασκήσεων και της διαδικασίας βαθμολόγησης των εξετάσεων PALSO για την Γερμανική Γλώσσα στα επίπεδα preA1 και Α2 και συνεχίζει με την αξιολόγησή τους βάσει των κριτηρίων ποιότητας. Ενώ μεμονωμένα τα τμήματα κάθε τεστ πληρούν σε μεγάλο βαθμό τα σημαντικότερα κριτήρια ποιότητας, στο σύνολό τους και οι δύο εξετάσεις παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις. Η εξέταση στο επίπεδο preΑ1 αποτελείται μόνο από το μέρος της κατανόησης γραπτού λόγου, παραλείποντας τον έλεχγο της ακουστικής πρόσληψης και της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, και η εξέταση στο επίπεδο Α2 παραλείπει την παραγωγή προφορικού λόγου. Γι’ αυτό προτείνω στη συνέχεια μια βελτιωμένη εκδοχή των προδιαγραφών των εξετάσεων για τα επίπεδα A1 (μετά τη βελτίωσή της, το επίπεδο της εξέτασης preA1 αλλάζει σε A1) και Α2, που πληροί σε μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια ποιότητας.
Thema der vorliegenden Arbeit ist die Evaluation der Vorschriften der von PALSO durchgeführten DaF-Prüfungen auf dem preA1 und A2 Niveau. Ziel ist dabei, anhand der Gütekriterien von Tests beide Prüfungen zu kritisieren und Vorschläge für verbesserten im Sinne qualitativeren Prüfungen zu machen. Zu dem theoretischen Teil der Arbeit gehören die wichtigsten Theorien und die Voraussetzungen, die bei der Testentwicklung berücksichtigt werden müssen. Zunächst werden die Begriffe „Test“ und „Prüfung“ definiert. Danach werden die einflussreichsten Modelle kommunikativer Kompetenz, auf denen die Testentwicklung basiert, und die Zielen und die unterschiedlichen Typen von Sprachtests präsentiert. Im Anschluss daran, werden die Testtheorien, die zur Konstruktion und Bewertung eines Tests benötigt werden, und die Gütekriterien, auf denen die dominierende klassische Testtheorie beruht, beschrieben. Der praktische Teil fängt mit der ausführlichen Präsentation der Prüfungsvorgaben, der Aufgabentypen und der Bewertungsverfahren der LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache der PALSO auf den Niveaus preA1 und A2 an und setzt mit der Evaluation der Vorschriften beider Prüfungen anhand der Gütekriterien fort. Die unterschiedlichen Prüfungsteile erfüllen die wichtigsten Gütekriterien in erheblichem Maße. Die Prüfungen als Ganzes jedoch weisen schwere Mängel auf. Die preA1-Prüfung besteht nur aus dem Teil des Leseverstehens, ohne das Hörverstehen und den schriftlichen und mündlichen Ausdruck zu überprüfen, und die A2-Prüfung lässt den mündlichen Ausdruck unüberprüft. Aus diesem Grund, folgen die von mir erarbeiteten Alternativen zu den Vorgaben der A1-Prüfung (die preA1-Prüfung ändert sich nach dem Zusatz der Aufgaben zur Überprüfung der fehlenden Fertigkeiten auf A1-Νiveau) und der A2-Prüfung, mit dem Ziel, dass beide Prüfungen qualitativer werden und den Gütekriterien genauer entsprechen.
Περιέχει: πίνακες, σχήματα, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Evaluation
Αξιολόγηση
Κριτήρια ποιότητας
Gütekriterien

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

German

2017-10-06T08:53:32Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
94*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)