Έκφραση και αντιληπτική εμπειρία μέσω της εικαστικής χρήσης του φωτός: Μια καλλιτεχνική πρόταση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Expression and perceptual experience through the artistic use of light: An application of light art
Έκφραση και αντιληπτική εμπειρία μέσω της εικαστικής χρήσης του φωτός: Μια καλλιτεχνική πρόταση

Δημητριάδου, Ευαγγελία

Τριβυζαδάκης, Νικόλαος
Κορακίδου, Βερονίκη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει την εικαστική χρήση του φωτός ως μέσου έκφρασης και δημιουργίας μιας αντιληπτικής εμπειρίας. Σκοπός της ΔΕ είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τα οπτικά ερεθίσματα και η αναγνώριση τους από τις αισθήσεις και τελικά το πως μπορεί να επιτευχθεί η δημιουργία μιας οπτικής εμπειρίας διαμέσου του φωτός. Το φως με τα φυσικά χαρακτηριστικά του (μορφή, χρώμα, κίνηση), χρησιμοποιείται ως μέσο για να δέχεται ο θεατής τα κατάλληλα ερεθίσματα και μέσα από συνειδητές, αλλά και ασυνείδητες διαδικασίες επεξεργασίας της οπτικής αντίληψης, να κατανοήσει το νόημα, να το ερμηνεύσει και τελικά να το βιώσει συναισθηματικά. Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η όραση δεν είναι παθητική διαδικασία, θα μελετηθεί το πως ο αμφιβληστροειδής καταγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων του οπτικού κόσμου, ενώ μετέπειτα τα επεξεργάζεται ο εγκέφαλος, τα ερμηνεύει σύμφωνα με τις αισθήσεις και τα μεταφράζει σε μια υποκειμενική εμπειρία. Επιπλέον, ένα ερέθισμα με πλούσιο συγκινησιακό περιεχόμενο μπορεί να αποτυπωθεί μέσω της όρασης και να αξιολογηθεί μέσω νοητικών διεργασιών. Η αντίληψη, λοιπόν, είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός που έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις οργανωτικές αρχές του εγκεφάλου στα αισθητηριακά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να εμπεριέχει και τη σκέψη. Στη συνέχεια της μελέτης, θα εξεταστεί το χρώμα ως "αίσθημα", αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το χρώμα, πέρα από τις φυσικές ιδιότητες του, προκαλεί ψυχικές δονήσεις στο θεατή. Κατόπιν, θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα οπτικά στοιχεία με σκοπό να μεταφέρουν πληροφορίες μέσω της διαδικασίας της οπτικής αντίληψης. Το νόημα μπορεί να βρίσκεται στα αναπαραστατικά δεδομένα του περιβάλλοντος, στα σύμβολα, αλλά επιπλέον και στις δυναμικές ιδιότητες των σχημάτων, χρωμάτων και κινήσεων οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οπτικής εμπειρίας. Η έκφραση αυτή δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω της μορφολογικής διάταξης, αλλά και μέσω του περιεχομένου. Ο καλλιτέχνης εκφράζεται με σκοπό να μεταδώσει την ιδέα του, το νόημα όμως, εξαρτάται από την ανταπόκριση του θεατή, ο οποίος το ερμηνεύει υποκειμενικά, το επεξεργάζεται διανοητικά και συναισθηματικά. Τέλος, το αποτέλεσμα της μελέτης είναι η δημιουργία μιας οπτικής εμπειρίας μέσω του φωτός μετά από την έκθεση των θεατών σε ένα κατασκευασμένο περιβάλλον, φωτισμένο με ένα τρόπο, ώστε να αλληλεπιδρά με το θεατή και να προκαλεί συναισθήματα και σκέψεις.
Περιέχει: εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια
The present paper analyzes the artistic use of light as a means of expression and creation of a perceptual experience. The aim of the thesis is to study the ways with which a human conceives the visual stimuli and he or she recognizes them with the senses and finally how the creation of visual experience can be achieved through the use of light. The light with its physical characteristics is used as a medium, to enable the viewer to accept the stimuli, and through conscious and also unconscious processes, he or she may comprehend the meaning, and finally he or she may experience them emotionally. Beginning from the admission that the vision is not passive process, it will be studied the way retina records the physical characteristics of stimuli of the visual world, while later the brain process them and it interprets them through the senses and turn them into a subjective experience. Moreover, a stimulus can be captured through the eye and be evaluated via intellectual activities and subjective experience. The perception, therefore, is a complicated mechanism that has the possibility of applying the organisational principals of brain in the sensory stimuli and also to involve the process of thought. Afterwards, in this study, we will examine the color as a “feeling”, but also the way with which the color, beyond its physical characteristics, can cause emotional vibrations to the viewer. Then, it will be analyzed the way with which the visual elements are used in order to communicate information via the process of visual perception. The meaning can be found itself in the representative data of environment, in the symbols, and moreover, in the dynamic qualities of forms, colors and movements that are the most important parts of visual experience. This expression is not only achieved through the morphology of the object, but also through the "content". The artist expresses himself in order to communicate an "idea", but it depends on the correspondence of the viewer to interprets the "meaning" and his or her mental and emotionally condition. The result of this study will be the creation of a visual experience through the artistic use of light in a given space, with the exposure of the audience in an installation environment, in order that it can cause sentiments and thoughts.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οπτική αντίληψη
Φως
Αντίληψη χρώματος
Συναίσθημα
Αντιληπτική εμπειρία
Ψυχολογία
Έκφραση
Οπτική επικοινωνία
Αίσθηση
Νόημα
Τέχνη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-06T10:00:51Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

24
158
21*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)