Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Η Επίδραση του στην Οικονομία μιας Χώρας μετά την Προσφυγή σε αυτό.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
International Monetary Fund: The Impact on the Economy of a Country after the Resource to it.
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Η Επίδραση του στην Οικονομία μιας Χώρας μετά την Προσφυγή σε αυτό.

Κοτζιαγιώργη, Αρχοντία

Παπάζογλου , Χρήστος
Πούτος , Ευάγγελος

This paper will attempt to highlight the key aspects of a country's appeal to the IMF. In the first chapter we will attempt to make a historical overview of the beginnings of the International Monetary Fund, while at the same time outlining its structure, with a list of relevant tables for the countries that are members of the organization and the presidents of the organization. In addition, we will outline the IMF's central objectives, its individual objectives and highlight its influence on the global economy. We will not fail to note the criteria for accession to the IMF as well as the declarations of the international cooperation agency (at least theoretically) aimed at stability in the era of globalization. In the second chapter we will focus on the intervention of the IMF, the European Central Bank and the European Union in Greece. We will look at the details behind the recommendations and instructions of the Troika regarding the first, second and third memoranda, as well as the situation that caused their implementation in Greece. In the third chapter we will outline the central points of the International Monetary Fund interventions in Argentina and Iceland in order to better understand the functioning of the organization and to make comparisons with what is happening in Greece today. We hope in the end to have achieved our original goal, which is none other than a better understanding of the situation in our country through the presentation of the protagonists in this unpleasant, real case.
Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις βασικές πτυχές της προσφυγής μιας χώρας στο Δ.Ν.Τ.. Στο πρώτο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία ιστορική αναδρομή των απαρχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προβάλλοντας ταυτόχρονα σε γενικές γραμμές τη διάρθρωση του, με παράθεση σχετικών πινάκων όσον αφορά τις χώρες που συμμετέχουν στον οργανισμό και τους μέχρι σήμερα προεδρεύοντες σε αυτόν. Επιπλέον, θα σκιαγραφήσουμε τους κεντρικούς στόχους του ΔΝΤ, τους επιμέρους σκοπούς του και θα επισημάνουμε την επιρροή του στην παγκόσμια οικονομία. Δεν θα παραλείψουμε να σημειώσουμε τα κριτήρια ένταξης στο ΔΝΤ καθώς και τις διακηρύξεις του οργανισμού για διεθνή συνεργασία που αποβλέπει (τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο) σε μία σταθερότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην επέμβαση του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Θα δούμε τις λεπτομέρειες πίσω από τις συστάσεις και οδηγίες της Τρόικας όσον αφορά το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, καθώς και την κατάσταση που προκάλεσε στην Ελλάδα η εφαρμογή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε σε αδρές γραμμές τα κεντρικά σημεία από τις επεμβάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αργεντινή και την Ισλανδία ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία του οργανισμού αλλά και να κάνουμε συγκρίσεις με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Ελπίζουμε στο τέλος να έχουμε καταφέρει τον αρχικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας μέσω της παρουσίασης των πρωταγωνιστών σε αυτή τη δυσάρεστη, πραγματικά υπόθεση.
Περιέχει πίνακες, διάγραμμα και εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οικονομική Πολιτική
Banking System
Economic Policy
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Τραπεζικό Σύστημα
Οικονομική Κρίση
Economic Crisis
Memorandum
Χρεοκοπία
International Monetary Fund
Bankruptcy
Μνημόνιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-06T10:19:35Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
119
21*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)