ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (HOTSPOTS) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
EVALUATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF REFUGEE ACCOMMODATION CENTERS (HOTSPOTS) WITHIN THE URBAN WEB.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (HOTSPOTS) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ

This paper focuses on the problem of refugee issues both in Europe and in Greece. It focuses on the social and environmental impacts of the Hospitality Structures of the Refugees in relation to the refugee flows that Greece received from 2015 onwards, with emphasis on the period 2016-2017, where refugees hosting structures had to be created extraordinarily for their temporary hospitality. Flows of refugees were came daily. Reference will be made to the Legislative Framework set out in the Treaties governing the Refugee issue as well as to the proper functioning of the Host and Host Structures of Refugees. The present work focuses on Urban Web, specifically in the area of Eleonas and Lavrion, as they are quite interesting. The data collection was done both by questionnaire process and by personal interviews of the residents of each study area. According to the results, the impact is quite intense, both in the social and environmental fields, especially in the area of Elaionas, where it has no impact on the inhabitants of the area, although they are not in the houses of the region, as in the case of Lavrion, with fewer problems, because society is able to cope with them.
Περιέχει: Πίνακες 6, Σχήματα 0, Διαγράμματα 3, Εικόνες 18, Φωτογραφίες 18, Χάρτες 3,Γραφήματα 62
Η παρούσα εργασία εστιάζει στo πρόβλημα του προσφυγικού ζητήματος τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Επικεντρώνεται στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Δομών Φιλοξενίας των προσφύγων, αναφορικά με τις προσφυγικές ροές που δέχτηκε η Ελλάδα από το 2015 και μετά με έμφαση τη χρονική περίοδο 2016-2017 όπου έπρεπε να δημιουργηθούν εκτάκτως Δομές Φιλοξενίας προσφύγων για την προσωρινή φιλοξενία τους, καθώς οι ροές των προσφύγων ήταν αρκετά μεγάλες. Θα γίνει αναφορά στο Νομοθετικό Πλαίσιο που ορίζεται και στις Συνθήκες που διέπουν το Προσφυγικό ζήτημα καθώς και τη σωστή λειτουργία των Δομών Υποδοχής και Φιλοξενίας των προσφύγων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται εντός του Αστικού Ιστού και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ελαιώνα και του Λαυρίου καθώς παρουσιάζουν αρκετά έντονο ενδιαφέρον. Η συλλογή στοιχείων έγινε τόσο με τη διαδικασία των ερωτηματολογίων όσο και με προσωπικές συνεντεύξεις των κατοίκων της κάθε περιοχής μελέτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις είναι αρκετά έντονες, τόσο στον κοινωνικό όσο και στον περιβαλλοντικό τομέα κυρίως στην περιοχή του Ελαιώνα, όπου δεν έχει αντίκτυπο στους κατοίκους της περιοχής παρ’ ότι δεν είναι εντός οικιών της περιοχής όπως στην περίπτωση του Λαυρίου, όπου παρουσιάζεται με λιγότερα προβλήματα, λόγω του ότι και η ίδια η κοινωνία είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων - Structures of Refugees
Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων - Hotspots
Αστικός Ιστός - Social and Environmental Impacts
Προσφυγικό - Refugee issues
Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις -

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-06T10:27:42Z
2017-09-20


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
2
153*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)