«Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων: Μία εμπειρική διερεύνηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, βασισμένη στις αντιλήψεις των Σωφρονιστικών υπαλλήλων»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
«Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων: Μία εμπειρική διερεύνηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, βασισμένη στις αντιλήψεις των Σωφρονιστικών υπαλλήλων»

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΔΡΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΙΝΤΖΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

"Detention facility" means the special regional office of the Ministry of Justice, which at the same time constitutes an important component of the criminal justice area. Due to the fact that the Correctional Officers are adults, people who have their own personal experiences, their interests, their expectations, their needs and the special nature of their workplace require a special educational approach. In the present study, an important effort was made to investigate teachers The needs of the officers of the General Detention Center of Thessaloniki, based on their perceptions. The methodological approach that was considered the most appropriate to achieve the objectives of this research was the review. Using the review, it was attempted to gather a set of information at a particular time from a certain population of prison officers, namely those serving at the Thessaloniki Detention Store, in order to: a) record the educational trends and views of this population on the educational (b) describe the nature of the educational needs of those subjects; and (c) identify those constants, on the basis of which the relationships here are among the existing educational conditions and needs for specific training activities. The results of the survey show that prison officers do not receive any special education-training, which adversely affects both the performance of their duties and the appropriate response of the prison service to the purpose of its operation. In particular, it is pointed out that it is necessary to design specialized thematic units for their education and the educational - educational intervention on a regular basis, especially in fields that are considered by the research as very important for the practice of prisons policy.
Ως "κατάστημα κράτησης" εννοείται η ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και σημαντική συνιστώσα του χώρου της ποινικής δικαιοσύνης. Επειδή οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι ενήλικοι, άτομα που φέρουν τα δικά τους προσωπικά βιώματα, χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα, προσδοκίες, ανάγκες και λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου της εργασίας τους απαιτούν μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική αντιμετώπιση, με την παρούσα έρευνα καταβλήθηκε μια σημαντική προσπάθεια για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των σωφρονιστικών υπαλλήλων του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης, βασισμένη στις αντιλήψεις τους. Η μεθοδολογική προσέγγιση που θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας ήταν η επισκόπηση. Με τη χρήση της επισκόπησης επιχειρήθηκε η συγκέντρωση ενός συνόλου πληροφοριών σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο από έναν ορισμένο πληθυσμό σωφρονιστικών υπαλλήλων, ήτοι αυτών που υπηρετούν στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, προκειμένου: α) να καταγραφούν οι εκπαιδευτικές τάσεις και οι απόψεις του πληθυσμού αυτού για την εκπαιδευτική διαδικασία, β) να περιγραφεί η φύση των εκπαιδευτικών αναγκών των εν λόγω υποκειμένων στην έρευνα και γ) να εντοπισθούν εκείνες οι σταθερές, με βάση τις οποίες μπορούν να προσδιορισθούν οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές συνθήκες και τις ανάγκες τους για συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις. Από τα αποτελέσματα της έρευνας εμφαίνεται πως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν λαμβάνουν καμία ειδική εκπαίδευση – επιμόρφωση, γεγονός που επιδρά αρνητικά τόσο στην άσκηση των καθηκόντων τους όσο και στην ενδεδειγμένη ανταπόκριση της σωφρονιστικής υπηρεσίας απέναντι στο σκοπό της λειτουργίας της. Ειδικότερα επισημαίνεται πως απαιτείται ο σχεδιασμός εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων για την εκπαίδευσή τους και η εκπαιδευτική – επιμορφωτική παρέμβαση σε τακτική βάση, κυρίως σε πεδία που από την έρευνα αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα σημαντικά για την άσκηση της σωφρονιστικής πολιτικής.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ:ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-06T10:31:54Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

133
67
4*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)