Διοργάνωση Αθλητικών γεγονότων με σκοπό την προώθηση της Τουριστικής Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- «Μελέτη περίπτωσης Δήμου Μαραθώνος».

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Organizing sports events in order to promote tourism development in local government: «The case study of the municipality of Marathonas»
Διοργάνωση Αθλητικών γεγονότων με σκοπό την προώθηση της Τουριστικής Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- «Μελέτη περίπτωσης Δήμου Μαραθώνος».

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ, ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΟΤΣΟΥ, ΡΟΔΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. Summary Sports tourism is a modern-day phenomenon with ancient routes. It first appeared in ancient Greece, where the residents of city-states would travel great distances to watch or participate in sports events of great importance, the primary one being the Olympic Games. In his works, Herodotus refers to it as "sports traveling", which seems to be the first form of tourism in history (Lytras, 2002 in Yfantidou: 26-29). Tourism and sports are two very important social institutions that developed mainly after 1960, becoming extremely profitable industries. Traveling to watch or to participate in sports events isn' t a novel concept, although the use of the term sports tourism to describe this kind of sports traveling has expanded in the last 10 years. These days, numerous governments throughout the world have developed sports tourism strategies with positive results (Yfantidou: 26-29). This essay concentrates on the role that sports tourism plays in the financial, social and touristic development of each area. In it, one can find information regarding outdoor city footraces, as well as a reference to the Municipality of Marathon, organizer of the very successful "4th Authentic Half-Marathon of the city of Marathon" for the fourth consecutive year, as an example of local tourism development. The goal of this research is to analyze the demographic characteristics of sports tourists who watched or participated in the "4th Authentic Half-Marathon of the city of Marathon", study their needs, catalog their typology, examine the financial effects in the area where the event took place, study the blending of the participants with the activity (running) and the "character" of the events, as well as the intention of the participants to revisit that particular destination in the future. The organization falls under the definition of small scale sports events, as presented by Higham (1999). The research was carried out in Marathon, on 23rd April 2017. 115 questionnaires were filled in by local and foreign sports tourists. The questionnaires were distributed along with sports material at the Marathon Museum, located at the beginning of the Marathon Route, throughout the races. The questionnaires were filled in anonymously by volunteers, and were collected after the end of races. A quantity research was conducted, with answers given on a 7-level Likert scale. For the study of the event character, Alexandris' questionnaire (2016) was used, which is based on Aaker's questionnaire. For the study of participation motives, Alexandris et al.'s questionnaire (2016) was used, adapted to the specific event requirements. Kyle et al.' s questionnaire (2004), adapted in Greek by Alexandris et al. (2011), was used to study involvement with the activity (running). An analysis conducted for the study of demographic characteristics showed that sports tourists are mostly men, aged 26 - 35, fully employed, with a higher average fluctuation in the "Attraction", "Importance", "Centrality" and "Self-expression" factors. Furthermore, results analysis showed that small scale sports events can contribute to the local economy and become useful tools for local tourism development, provided the event is carefully analyzed, and benefits vs cost clearly calculated. To sum up, through profiling and determining the needs and behavior of sports tourists, research results will promote sports tourism development, thus finding ways to promote sport-tourism products.
Περιέχει : Πίνακες 28, Διαγράμματα 22, Εικόνες 1, Σχήμα 1
Περίληψη Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα φαινόμενο σύγχρονο αλλά με αρχαιότατες ρίζες. Οι απαρχές του αθλητικού τουρισμού εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι κάτοικοι της εκάστοτε πόλης-κράτους ταξίδευαν μεγάλες αποστάσεις για να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε μεγάλης σημασίας αθλητικά γεγονότα, με σημαντικότερο τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Ηρόδοτος, μάλιστα, στο έργο του, αναφέρει το γεγονός ως αθλητικό περιηγητισμό. Η πρώτη μορφή τουρισμού στην ιστορία εμφανίζεται, λοιπόν, να είναι ο αθλητικός τουρισμός (Λύτρας, 2002 στο Υφαντίδου:26-29). Ο τουρισμός και ο αθλητισμός αποτελούν δύο μεγάλους κοινωνικούς θεσμούς, που γιγαντώθηκαν ειδικότερα μετά το 1960, αποτελώντας δύο κερδοφόρες βιομηχανίες που αποφέρουν τεράστια κέρδη. Το να ταξιδεύει κανείς για να παρακολουθήσει ή να πάρει μέρος σε ένα αθλητικό γεγονός δεν είναι κάτι καινούργιο, αν και η χρήση του όρου αθλητικός τουρισμός, για να περιγράψει αυτό το είδος του αθλητικού ταξιδιού, έγινε περισσότερο εκτεταμένη τα τελευταία 10 χρόνια. Πολλές κυβερνήσεις σήμερα σε όλο τον κόσμο, έχουν αναπτύξει στρατηγικές αθλητικού τουρισμού, οι οποίες έχουν θετικές επιπτώσεις (Υφαντίδου:26-29). Η εργασία επικεντρώνει τον ενδιαφέρον της στον ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητικός τουρισμός στην οικονομική, κοινωνική και τουριστική ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Παρατίθενται στοιχεία από τη διεξαγωγή υπαίθριων αγώνων δρόμου πόλης και γίνεται αναφορά στον Δήμο Μαραθώνος, που για τέταρτη συνεχή χρονιά διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία τον «4ο Αυθεντικό Ημιμαραθώνιο Μαραθώνος», αποτελώντας παράδειγμα τοπικής τουριστικής ανάπτυξης. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναλύσει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν ή και παρακολούθησαν τον «4ο Αυθεντικό Ημιμαραθώνιο Μαραθώνος» στον Μαραθώνα, να διερευνήσει τις ανάγκες τους, να καταγράψει την τυπολογία τους, να εξετάσει τον οικονομικό αντίκτυπο στη διοργανώτρια περιοχή, να διερευνήσει την ανάμειξη των συμμετεχόντων με τη δραστηριότητα (τρέξιμο) και την «προσωπικότητα» των διοργανώσεων, καθώς και την πρόθεση αυτών να επαναλάβουν την επίσκεψη τους στον συγκεκριμένο προορισμό στο μέλλον. Η διοργάνωση υπάγεται στον ορισμό των αθλητικών διοργανώσεων μικρής κλίμακας, όπως παρουσιάστηκε από τον Higham (1999). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον Μαραθώνα στις 23 Απριλίου του 2017. Συμπληρώθηκαν 115 ερωτηματολόγια από ιθαγενείς και ξένους αθλητικούς τουρίστες, τα οποία μοιράστηκαν κατά την διανομή του αθλητικού υλικού στο Μουσείο του Μαραθώνα, στην αφετηρία της Μαραθώνιας Διαδρομής και σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε εθελοντικά και ανώνυμα και τα ερωτηματολόγια συλλέχτηκαν μετά το πέρας των αγώνων. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα και οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα Likert. Για τη διερεύνηση της προσωπικότητας της διοργάνωσης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Alexandris (2016), το οποίο είναι βασισμένο στο ερωτηματολόγιο της Aaker (1997). Για τη διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής στη διοργάνωση χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris et al. (2016) προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Για τη διερεύνηση της ανάμειξης με τη δραστηριότητα (τρέξιμο), χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Kyle et al. (2004), όπως προσαρμόστηκε στα Ελληνικά από τους Alexandris et al. (2011). Από την ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, διαπιστώθηκε ότι οι αθλητικοί τουρίστες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό άνδρες, ηλικίας 26-35 ετών, πλήρους επαγγελματικής απασχόλησης και οι οποίοι παρουσίασαν μεγαλύτερο μέσο όρο διακύμανσης στους παράγοντες «Έλξη (Attraction), Σημαντικότητα (Importance), Kεντρικότητα (Centrality)» και «Aυτο-Έκφραση (Self-Expression)». Επίσης, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι αθλητικές διοργανώσεις μικρής κλίμακας, μπορούν να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία και να αποτελέσουν εργαλεία τοπικής τουριστικής ανάπτυξης. Απαιτείται όμως προσεκτική ανάλυση της αθλητικής τουριστικής εκδήλωσης και σαφής υπολογισμός του οφέλους έναντι του κόστους. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας, μέσω της σκιαγράφησης του προφίλ και του προσδιορισμού των αναγκών και συμπεριφορών των αθλητικών τουριστών, θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού, για να βρεθούν τρόποι προώθησης των αθλητικοτουριστικών προϊόντων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T06:13:27Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
5
98*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)