Σχολική αποτυχία και υποεκπαίδευση στο Γενικό Λύκειο: κριτικές θεωρήσεις φιλολόγων για τα μαθήματα της ειδικότητάς τους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
School failure and undereducation in Senior High school: a critical approach by Greek Language teachers on the school subjects of their specialization.
Σχολική αποτυχία και υποεκπαίδευση στο Γενικό Λύκειο: κριτικές θεωρήσεις φιλολόγων για τα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Μανιάτη, Χριστίνα

Γκότοβος , Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου , Παναγιώτης
Χατζηνικήτα, Βασιλεία

Περιέχει πίνακες
School failure and undereducation are considered to be the most important problems of the educational system. However, they have been identified, to a great degree, with the compulsory education. Taking into consideration the contemporary data, what we notice is that even the students or graduates of non-compulsory education do not have the skills they have been certified for by the school. A lot of them follow later an inadequately grounded professional career and they are excluded from various life prospects. This particular dimension of the phenomenon of school failure has not been studied sufficiently, as even the index of the phenomenon record concerns mainly compulsory education. Within this context, the specific dissertation attempts to examine school failure and undereducation in non-compulsory education, and more specifically in Senior High school, which received traditionally students who aimed at higher education. The object of the research work is to record the phenomenon in Senior High school through the critical thinking of Greek Language teachers as well as to search for the factors that shape it both on a social and educational level. The qualitative research has been implemented via the use of the research tool of the interview. This research attempt proved that the phenomenon of school failure and undereducation exists with an upward trend in Senior High school and specifically in the theoretical field. The Greek Language teachers support that the social and financial, as well as the educational background of the student affects his/her school record in Senior High school, especially when they come from an agricultural area. However, they recognise the responsibilities of the educational system and their own, too, as far as the formation of the phenomenon is concerned. They assume that both the malfunction of the educational system and their own educational policies contribute to the phenomenon.
Η σχολική αποτυχία και η υποεκπαίδευση αποτελούν τα πλέον σημαντικά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Όμως σε μεγάλο βαθμό έχουν ταυτιστεί με την υποχρεωτική εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα, παρατηρούμε ότι ακόμα και μαθητές ή απόφοιτοι της γενικής εκπαίδευσης δεν διαθέτουν τις δεξιότητες για τις οποίες πιστοποιούνται από το σχολείο. Πολλοί από αυτούς ακολουθούν αργότερα μια ελλιπώς καταρτισμένη επαγγελματική πορεία και αποκλείονται από διάφορες προοπτικές ζωής. Η διάσταση αυτή του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας δεν έχει επαρκώς μελετηθεί, καθώς και οι δείκτες καταγραφής του φαινομένου αφορούν κυρίως στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και της υποεκπαίδευσης στη γενική εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Γενικό Λύκειο, το οποίο παραδοσιακά δεχόταν μαθητές που στόχευαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει το φαινόμενο στο Γενικό Λύκειο μέσα από την κριτική θεώρηση των φιλολόγων και να αναζητήσει τους παράγοντες που το διαμορφώνουν τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Η έρευνα ακολουθεί την ποιοτική προσέγγιση κάνοντας χρήση του ερευνητικού εργαλείου της συνέντευξης. Η ερευνητική προσπάθεια κατέδειξε ότι το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και της υποεκπαίδευσης είναι υπαρκτό με αυξητικές τάσεις στο Γενικό Λύκειο και ειδικά στα φιλολογικά μαθήματα. Οι φιλόλογοι θεωρούν ότι το κοινωνικοοικονομικό αλλά και το μορφωτικό περιβάλλον του μαθητή επηρεάζει την επίδοσή του στο Γενικό Λύκειο, ιδιαίτερα αν αυτός προέρχεται από αγροτική περιοχή. Όμως δεν παραγνωρίζουν και τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος και των ίδιων προσωπικά στη διαμόρφωση του φαινομένου. Θεωρούν ότι τόσο η δυσλειτουργία του συστήματος όσο και οι δικές τους εκπαιδευτικές τακτικές ενισχύουν το φαινόμενο.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

υποεκπαίδευση
Senior High school
school failure
undereducation
σχολική αποτυχία
Γενικό Λύκειο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-29
2017-10-09T06:52:51Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
282
87*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)