ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
In service teacher training and the role of the school consultant as an adult's educator
ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Βουρτσάνη, Σοφία

Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος
Βεργίδης, Δημήτριος
Παπαστεφανάκη, Σοφία

Κύριο σώμα διπλωματικής και παράρτημα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιμόρφωση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα. Ένας από τους θεσμοθετημένους φορείς επιμόρφωσης, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, είναι και ο σχολικός σύμβουλος. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αποτελεσματικότητα του ρόλου του σχολικού συμβούλου ως εκπαιδευτή ενηλίκων και με τη συμβολή του στην παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Το έργο του σχολικού συμβούλου συχνά επικρίνεται και αμφισβητείται, χωρίς αυτό να στηρίζεται επαρκώς σε πορίσματα ερευνών. Στην παρούσα εργασία θεωρήσαμε αναγκαίο να διερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το ρόλο του σχολικού συμβούλου και τη συμβολή του στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ερευνάμε, μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σε ποιο βαθμό ο σχολικός σύμβουλος εφαρμόζει τις αρχές μάθησης ενηλίκων κι εάν χρησιμοποιεί τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στο επιμορφωτικό του έργο. Επίσης διερευνάται αν ο σχολικός σύμβουλος μέσω της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών της εκπαίδευσης. Τη διατύπωση του προβλήματος ακολούθησε η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου, η οποία είναι η ποσοτική συλλογή δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου και περιλάμβανε 215 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 του νομού Ηλείας. Στη συγκεκριμένη εργασία, αφού παρατέθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του κυρίου μέρους της έρευνας. Αρχικά, όσο αφορά κατά πόσο ο σχολικός σύμβουλος εφαρμόζει τις αρχές μάθησης ενηλίκων, ο μέσος όρος του δείγματος θεωρεί ότι τις εφαρμόζει αρκετά και ότι χρησιμοποιεί σχεδόν όλες τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Επίσης οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους ως επαγγελματιών της εκπαίδευσης καλύπτονται αρκετά από τα επιμορφωτικά προγράμματα που εφαρμόζονται από το σχολικό σύμβουλο. Τα αποτελέσματα της έρευνας ευελπιστούμε να αξιοποιηθούν από τους σχολικούς συμβούλους κι άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.
ABSTRACT The training and the professional development of educators are major issues that preoccupy the teaching community. The school consultant is one of the legislated training institutions that contributes to the improvement of the teaching work. The present study on the one hand deals with the effectiveness of the role of the school consultant as an adults’ educator and on the other hand with his/her contribution to the pedagogical and teaching formation of the teachers. The work of the school consultant is often criticized and the disputed without sufficient grounds on research findings. The present study probes into the views of the teachers of Primary Education as far as the role of the school consultant and his/her contribution to the upgrade of education are concerned. Specifically it explores though the teachers’ opinions to what extent the school consultant applies the adult learning principles and whether s/he uses the active educational techniques in his/her training work. Furthermore, it explores if the school consultant covers the needs and the expectations of the educators as teaching professionals through the in service training. The formulation of the problem, was succeeded by the selection of the research method which was the quantitative data collection through the use of questionnaire. The research was conducted during March – April 2017 including 215 teachers in the Prefecture of Ilia. In the present study the demographic characteristics of the sample are oresented first and the results of the main part of the research are presented in succession. Initially, as far as the degree that the school consultant applies the adults’ teaching principles, the average of the sample believes that s/he applies them enough and also that s/he uses all the participating teaching techniques. Moreover, their needs and expectations as teaching professionals are fulfilled satisfactorily by the training programs conducted by the school consultant. We hope, that the results of this research will be utilized by school consultants and other teaching institutions for the planning and realization of training programs.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

in service training
Σχολικός σύμβουλος
ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση
school consultant

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-09T06:54:47Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
119
87*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)