Η άποψη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις πρότερες αντιλήψεις των μαθητών στις φυσικές επιστήμες και η στάση τους απέναντι σε αυτές.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The opinion of primary school teachers on students’ priory perceptions of natural science and their attitude towards it.
Η άποψη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις πρότερες αντιλήψεις των μαθητών στις φυσικές επιστήμες και η στάση τους απέναντι σε αυτές.

Πουρλιάκας, Γρηγόριος

Σκουμιός, Μιχαήλ
Πιερρή, Ευγενία

The purpose of the present research is the presentation of first degree educators' views on their students' former notions about the natural sciences as well as their stance towards them during the school year 2016 - 2017. The shortage of similar researches in the field of primary school in Greece dictated the need for the completion of such a research and at the same time this is in a great extent where this research bases its originality. The basic research questions we tried to answer were firstly if the students coming to primary education already have former notions of the natural phenomena and which are the factors that trigger the formation of such notions. Third came the question of how educators deal with their students' notions and lastly we tried to understand whether the school textbooks take into consideration these former notions. In the first chapters of this research the basic characteristics of these notions are being analyzed, the notions themselves are presented, in particular those concerning the subject of physics, and finally the causes for the generation of these notions are indicated. Chapters 6 to 9 include the methodology that was followed, the presentation and the discussion of the results as well as the putting forward of conclusions and suggestions. The research method that was used was the convenient sampling and the means for collecting the data was the questionnaire. For analyzing the data different techniques of the descriptive and inducting statistics were used. The findings of the research show that educators confirm the existence of such notions before their teaching of the subject and consider most of them as false. Moreover, they provide the chance to their students to express them and take them into consideration while teaching. Concerning the student and teacher books for the natural sciences most educators take a neutral stance towards whether or not the books help in the surfacing and usage of these notions in the educating procedure. In the end, educators believe after a modern educating process in the natural sciences we have the restructuring of the former notions into new ones.
Περιέχει: Γραφήματα, Πίνακες
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ70) για τις πρότερες αντιλήψεις των μαθητών στις φυσικές επιστήμες καθώς και της στάσης τους απέναντι σε αυτές κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Η έλλειψη αντίστοιχων ερευνών στο χώρο του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα υπαγόρευσε την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια τέτοια έρευνα και συνάμα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την πρωτοτυπία της. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που κλιθήκαμε να απαντήσουμε σε αυτήν την έρευνα είναι πρώτον το αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές ερχόμενοι στο σχολείο έχουν πρότερες αντιλήψεις για τα φυσικά φαινόμενα, ποιοι θεωρούν ότι είναι οι παράγοντες ανάπτυξης των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών, τρίτον πως αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τις πρότερες αντιλήψεις των μαθητών τους και τέταρτον το αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα σχολικά εγχειρίδια λαμβάνουν υπόψη τις πρότερες αντιλήψεις των μαθητών. Στα πρώτα κεφάλαια αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών, παρουσιάζονται οι πρότερες αντιλήψεις των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα που συναντούν στο δημοτικό στο μάθημα Ερευνώ και Ανακαλύπτω και εντοπίζονται οι αιτίες δημιουργίας των πρότερων αντιλήψεων. Στα κεφάλαια 6 έως 9 αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας, γίνεται παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων και διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η βολική δειγματοληψία και το εργαλείο συλλογής των δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές της περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στην ύπαρξη των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών πριν διδαχθούν ένα καινούργιο φυσικό φαινόμενο και θεωρούν πως αυτές τις περισσότερες φορές είναι λανθασμένες. Ακόμη δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές τους να τις εκφράσουν και τις λαμβάνουν υπόψη τους στη διδασκαλία τους. Όσον αφορά το τετράδιο μαθητή, το βιβλίο μαθητή και το βιβλίο του δασκάλου στις φυσικές επιστήμες οι εκπαιδευτικοί είναι ουδέτεροι σχετικά με το αν βοηθούν στην ανάδειξη και χρήση των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος θεωρούν πως μετά από μια σύγχρονη διδασκαλία στις φυσικές επιστήμες έχουμε αναδόμηση των πρότερων ιδεών με νέες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φυσικές επιστήμες
πρότερες αντιλήψεις μαθητών
στάση των εκπαιδευτικών έναντι των αντιλήψεων των μαθητών
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας (ΠΕ70)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T06:55:58Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
104
17*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)