Η επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το παράδειγμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Νομού Έβρου.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The professional development of adult educators: The case of the Lifelong Learning Centres (L.L.C) in the Ρrefecture of Evros,Greece.
Η επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το παράδειγμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Νομού Έβρου.

Ανθοπούλου, Κυριακή

Βαλκάνος, Ευθύμιος
Φραγκούλης, Ιωσήφ

The present dissertation aims in the research of the opinions of the Greek adult educators who work in the centres Lifelong Learning Centres in the Prefecture of Evros in relation to their professional development. The partly aims of this specific research are: the recording and comparison of their individual aspects regarding the skills, the training, the professional development as well as the certification of qualifications that modern adult educators should possess. In order for the research to be realised and for the interpretation of the data the quantitative method is selected. This becomes feasible by individual interviews on ten adult educators, who cooperate with the lifelong Learning Centres existing in the Municipality of Alexandroupolis and the Municipality of Orestiada. After monitoring the participants’ viewpoint the collected data have shown that there is a certain converge relating the derived results around the skills that characterize an adult educator. The opinion in the total of the educators is estimated encouraging regarding their professional development insomuch this is an existing and a notion in progress. Although the majority of the adult educators take part in continuing education programs, they feel that they are someway insufficient. In conclusion, it is obvious that the overwhelming majority of the participants do not certify their qualifications.
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως σκοπό την διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτών ενηλίκων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Νομού Έβρου σε συνάρτηση με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η καταγραφή και η σύγκριση των αντιλήψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τα προσόντα, την επιμόρφωση, την επαγγελματική ανάπτυξη και την πιστοποίηση προσόντων των σύγχρονων εκπαιδευτών ενηλίκων. Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος με ατομικές συνεντεύξεις σε δέκα εκπαιδευτές ενηλίκων που συνεργάζονται με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως και του Δήμου Ορεστιάδας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει σύγκλιση των απόψεων σχετικά με τα προσόντα που χαρακτηρίζουν έναν εκπαιδευτή ενηλίκων. Ενθαρρυντική παρουσιάζεται η άποψη του συνόλου των συμμετεχόντων σε συνάρτηση με την επαγγελματική ανάπτυξη καθόσον την θεωρούν υπαρκτή και εξελίξιμη έννοια. Αν και η πλειοψηφία συμμετέχει ενεργά στην διαρκή επιμόρφωση συμφωνούν ότι αυτή είναι ανεπαρκής και τέλος όσον αφορά την κατοχή πιστοποίησης προσόντων εκ των αποτελεσμάτων της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία δεν κατέχει εκπαιδευτική επάρκεια.
Περιέχει 4 πίνακες και 7 σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

adult educators, skills, education, training, professional development, certification of qualifications, Lifelong Learning Centres.
εκπαιδευτής ενηλίκων, προσόντα, εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη, πιστοποίηση, Κ.Δ.Β.Μ.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T07:13:03Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

79
2
149*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)