Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των φωτιστικών σωμάτων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The evolution of light fixtures
Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των φωτιστικών σωμάτων

Κωστίδη, Χρυσάνθη

Σιγάλα, Χαρά

Περιέχει : πίνακες, εικόνες
This Postgraduate thesis deals with the list and the study of the evolution of aesthetics and technology of lighting fixtures by the time of the discovery of electricity to the present day. One of the greatest achievements of science is the discovery of electricity and along with the production of lighting fixtures and the application of electricity to them, they rank among the most important achievements that have had such a great impact on the development of our culture. The main reference is made to all the materials that have been used in the centuries for the construction of lighting fixtures and the development of style, which are mainly based on the creation of some famous movements, created over the centuries, such as the Art Nouveau movement, Arts & Crafts, Art Deco, e.t.c. The list of lighting fixtures, both technologically and aesthetically, takes place over the centuries from the time of Prehistory and the discovery of fire, the Middle Ages, the Renaissance and the Enlightenment until the 19th, 20th and 21st century. The discovery of the lamps, from the very first incandescent bulb to the LED lamps, has influenced the evolution of style of the luminaries because the lighting fixture adapts to the lamp and so there is a final result. Significant reference is made to the evolution of luminaries in the era of LED and how their evolution has been influenced by LED lamps, as well as by the use of new materials construction.
Η παρούσα Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία αναφέρεται στην καταγραφή και την μελέτη πάνω στην εξέλιξη της αισθητικής και της τεχνολογίας των φωτιστικών σωμάτων από την εποχή της ανακάλυψης του ηλεκτρισμού έως και τις μέρες μας. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της επιστήμης είναι η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, όπου μαζί με την παραγωγή των φωτιστικών σωμάτων και την εφαρμογή του ηλεκτρισμού σε αυτά, κατατάσσονται μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων τα οποία είχαν τόσο μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Κύρια αναφορά γίνεται σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους αιώνες για την κατασκευή των φωτιστικών σωμάτων καθώς και την εξέλιξη του στυλ, τα οποία βασίζονται κυρίως από την δημιουργία μερικών διάσημων κινημάτων που δημιουργήθηκαν κατά το πέρασμα των αιώνων όπως για παράδειγμα το κίνημα Art Nouveau, Arts & Crafts, Art Deco κ.λ.π. Η καταγραφή των φωτιστικών σωμάτων, τόσο τεχνολογικά όσο και αισθητικά, γίνεται ανά τους αιώνες, από την εποχή της Προϊστορίας και την ανακάλυψη της φωτιάς, τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό έως και τον 19ο, 20ο και 21ο αιώνα. Η ανακάλυψη των λαμπτήρων, από τον πρώτο λαμπτήρα πυράκτωσης μέχρι τους λαμπτήρες led στις μέρες μας, επηρέασαν την εξέλιξη του στυλ των φωτιστικών σωμάτων καθώς το κάθε φωτιστικό σώμα προσαρμόζεται στον λαμπτήρα και έτσι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Τέλος, γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των φωτιστικών σωμάτων στην εποχή των LED και πως έχει επηρεαστεί η εξέλιξη τους βασιζόμενη στους λαμπτήρες LED καθώς και με την χρήση νέων υλικών κατασκευής.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φωτιστικό σώμα
Λαμπτήρας
Στυλ φωτιστικών σωμάτων
Lighting fixture
Evolution of lighting fixtures
Lighting fixture style
Εξέλιξη φωτιστικών σωμάτων
Lamp
Μοντέρνος φωτισμός
Modern lighting

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-30
2017-10-09T07:36:09Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
179
6*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)