Απόψεις Εκπαιδευτών στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης της περιφερειακής ενότητας Λάρισας σχετικά με τον ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Educators' views in Lifelong Learning Centers of the regional unit of Larissa on the role of the Adult Educators within the framework of Lifelong Learning Centers.
Απόψεις Εκπαιδευτών στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης της περιφερειακής ενότητας Λάρισας σχετικά με τον ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΚΥΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Πίνακες και διαγράμματα
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι απόψεις των Εκπαιδευτών Ενηλίκων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, επιπέδου 2, της περιφερειακής ενότητας Λάρισας σχετικά με τον ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση. Συλλέχθηκαν 97 ερωτηματολόγια και δόθηκαν 9 συνεντεύξεις από εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες ενηλίκων με βασικό κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα να διαθέτουν διδακτική εμπειρία κατά το τρέχον έτος. Οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως πολύπλοκο και πολύπλευρο με ταυτόχρονες και εναλλασσόμενες λειτουργίες ανάλογα με την εκπαιδευτική ομάδα ενηλίκων. Υιοθετούν, κυρίως, τον ρόλο του συμβούλου/καθοδηγητή, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σύμφωνα με το μαθητοκεντρικό μοντέλο που πρεσβεύουν. Για την αποτελεσματική άσκηση του διδακτικού τους έργου θεωρούν ότι πρέπει να διαθέτουν ένα πλέγμα προσόντων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων, ενώ ταυτόχρονα να εφαρμόζουν τις αρχές μάθησης ενηλίκων και να ενστερνίζονται τις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Θεωρούν απαραίτητη τη συν-διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναφέρονται στο μαθησιακό συμβόλαιο καθώς υποστηρίζουν πως αποτελεί το δίαυλο για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος καθώς επίσης και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 για το υλοποιούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές/τριες αξιολογούν πως επιτελούν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το εκπαιδευτικό τους έργο παρά τις δυσκολίες που συναντούν. Δυσκολίες που εντοπίζονται, κυρίως, στην αδιαφορία των εκπαιδευομένων και σε θέματα διοίκησης των Κε.Δι.Βι.Μ.2 όπως τους χρονικούς περιορισμούς των προγραμμάτων, τα ελλείμματα υποστήριξης του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, τα ελλείμματα υποδομής, τη σύνδεση της κατάρτισης με το εκπαιδευτικό επίδομα, την υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών. Οι εκπαιδευτές/τριες κατέχουν επαρκείς γνώσεις ως προς τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ αντιλαμβάνονται πως το έργο τους δυσχεραίνουν οι αντιστάσεις/επιφυλάξεις των εκπαιδευομένων, η έλλειψη γνήσιου ενδιαφέροντος για το γνωστικό αντικείμενο, η έλλειψη υποδομής γνώσεων, η συχνή απουσία, η ψυχολογική και σωματική κούραση, και η δυσκολία προσαρμογής στο καινούριο. Θεωρούν απαραίτητες τις σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων σε επίπεδο μεταπτυχιακού, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τη συνεχή επιμόρφωση τους σε θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό προγενέστερων μελετών, στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλοντας στη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας και στην αύξηση της συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων σε προγράμματα κατάρτισης, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς που επηρεάζουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές της δια βίου μάθησης σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.
This paper explores the views of the Adult Educators of the Lifelong Learning Centers, Level 2, of the regional unit of Larissa regarding the role of the Adult Teacher within the framework of the Lifelong Learning Centers. The quantitative and qualitative approach was chosen for the research needs. Ninety seven questionnaires were collected and nine interviews were given by adult educators and trainers with the key criterion for participating in the particular research to have a teaching experience during the current year. Adult educators perceive their role as complex and multifaceted with simultaneous and alternating functions depending on the adult education team. They adopt, in particular, the role of counselor / facilitator because it enables them to function according to the student-centered model they advocate. In order to teach their work effectively, they need to have a grid of skills, skills, abilities and attitudes while, at the same time, they ought to apply adult learning principles and embrace the specificities of adult learners. They consider it necessary to co-modify the educational program, they are referring to the learning contract as they claim to be the channel for the successful outcome of the program as well as the valid and timely update by K.D.Vi.M.2 for the implemented training program Adults. The trainers evaluate that they do their training in a very satisfactory way despite the difficulties they encounter. Difficulties identified mainly in the indifference of the trainees and in the management of KDDB2 such as the time constraints of the programs, the deficits of supporting the role of the adult educator, the infrastructure deficits, the linking of training with the Educational allowance as well as the implementation of programs without the diagnosis of educational needs. The trainers have sufficient knowledge of the methodology of adult education, while they realize that their work is hampered by the reservations of the trainees, the lack of genuine interest in the subject, the lack of knowledge infrastructure, the frequent absence, the psychological and physical Fatigue, and the difficulty of adapting to the new. They consider necessary the adult's educational studies at the postgraduate level while at the same time they support their continuous training and training in thematic units of adult education. The results of the survey will contribute to the enrichment of studies of previous years, the quality and the effectiveness of the education process contributing to the linking of the training with the labor market and increasing adult learners' participation in training programs while at the same time the particular results can be exploited by operators which influence policies and Lifelong learning strategies at national and international level.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ρόλος Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Lifelong Learning Centers
Adult Trainer Role
Adult Education

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-24
2017-10-09T07:39:49Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
192
50*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)